ارزیابی جنگلکاری‌های بیست‌وپنج‌سالۀ کاج تدا، توسکای قشلاقی، افرا پلت و بلندمازو در منطقۀ رادارپشتۀ استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم جنگل، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 دانشیار گروه جنگلداری، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

3 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

4 دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

جنگلکاری از مهم‌ترین اقدام‌ها در ایجاد پوشش سبز و تأمین چوب به‌شمار می‌رود. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد جنگلکاری‌های بیست‌وپنج‌سالۀ منطقۀ رادارپشتۀ استان گیلان به انجام رسید. در این پژوهش هشت قطعه نمونۀ 400 متر مربعی در چهار تودۀ سه‌و‌نیم‌هکتاری افرا پلت، توسکا، بلندمازو و کاج تدا (در مجموع 32 قطعه نمونه) با روش منظم تصادفی اجرا و در آنها قطر، ارتفاع، طول تنۀ بدون شاخه، قطر بزرگ و کوچک تاج برداشت شد. عمق لاشبرگ نیز در ده نقطه از قطعات نمونه با خط‌کش اندازه‌گیری شد. همچنین کیفیت تنۀ درختان به سه دستۀ درجه یک، دو و سه تقسیم‌ شد. با استفاده از داده‌های برداشت‌شده مهم‌ترین شاخص‌های کمی و کیفی چهار توده استخراج و مقایسۀ آماری شد. همچنین با استفاده از معادلات آلومتریک موجود برای گونه‌های تحت بررسی، زی‌تودۀ درختان برآورد شد. براساس نتایج به‌دست‌آمده بیشترین میانگین قطر (42/33 سانتی‌متر)، رویش قطری (23/1 سانتی‌متر)، سطح مقطع (43/78 متر مربع در هکتار)، حجم (98/763 متر مکعب در هکتار)، زی‌توده (5/971 تن در هکتار)، تنۀ درجه 1 (92 درصد)، ضخامت لاشبرگ (6/8 سانتی‌متر) و کمترین ضریب قدکشیدگی (78/0) مربوط به تودۀ کاج تدا بود. در میان گونه‌های پهن‌برگ، بیشترین حجم و زی‌توده به‌ترتیب با 458 متر مکعب و 75/520 تن در هکتار مربوط به گونۀ توسکا بود. بنابراین گونۀ تدا با توجه به تولید زیاد (به‌صورت کنترل‌شده در اراضی غیرجنگلی) و گونۀ بلندمازو با توجه به عملکرد مطلوب در کنار تولید پایه‌های باکیفیت برای جنگلکاری در استان توصیه می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of 25-year-old afforestation's of loblolly pine, black alder, velvet maple and chestnut leaved oak in Radar Poshteh area of Guilan province

نویسندگان [English]

  • A. Ebrahimi Ashbella 1
  • M.M. Fallahchai 2
  • A. Salehi 3
  • A.A. Soltani Tolarood 4
1 Ph.D. Student of Forestry, Dept. of Forestry, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, I. R. Iran
2 Associate Prof., Dept. of Forestry, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, I. R. Iran
3 Associate Prof., Dept. of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, I. R. Iran
4 Associate Prof., Dept. of Soil Science Engineering Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardebili, Ardebili, I. R. Iran
چکیده [English]

Afforestation is one of the most important tools in creating green cover and providing wood supply. The aim of current study was to investigate the growth and performance of 25-year-old afforestation's in the Radar-Poshteh region of ​​Guilan province. In this study, eight sample plots of 400 square meters in four 3.5-hectare stands of maple, black alder, chestnut leaved oak and loblolly pine were executed by randomized systematic method and within each sample plot, diameter, height, trunk length without branches, large and small diameter of the crown were measured. Litter depth was also measured at ten points in the sample plots with a ruler. Also, the quality of tree trunks was divided into three categories: grade 1, 2 and 3. Using the collected data, the most important quantitative and qualitative indicators of the four stands were extracted and statistically compared. Also, the biomass of the trees was estimated using the reported allometric equations for the studied species. Based on the results, the highest average diameter (33.42 cm), diameter growth (1.23 cm), highest basal area (78.43 m2/ha), volume (763.98 m3/ha), biomass (971.5 ton/ha), grade 1 trunks (92%), litter thickness (8.6 cm) and the lowest height form factor (0.78) were obtained for loblolly pine stand. Among the native broadleaf species, the highest volume and biomass were calculated with 458 m3 and 520.75 ton/ha for alder species, respectively. Therefore, loblolly pine due to its high production (Controlled in non-forest lands) and chestnut leaved oak due to its high yield along with the production of high quality timbers are recommended for afforestation in Guilan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maple
  • Chestnut-leaved oak
  • Alder
  • Volume
  • Biomass
 
Attar Roshan, S. (2017). Evaluation of exclosure effect on ecological groups and plant species diversity in Tang-e-pol Ziziphus spina-christii forest reserve in the Masjed Solieman. Plant Ecosystem Conversation, 5­(10), 197-211.
Azaryan, M., Marvie Mohadjer, M.R., Etemaad, V., Shirvany A., & Sadeghi, S.M.M. (2015). Morphological characteristics of old trees in Hyrcanian forest (Case study: Pattom and Namkhaneh districts, Kheyrud). Forest and Wood Products, 68­(1), 48-59.
Bragg, D.C. (2011). Modeling Loblolly Pine Aboveground Live Biomass in a Mature Pine-hardwood Stand: A Cautionary Tale. Journal of the Arkansas Academy of Science, 65, 31-38.
Charkazi, A., amiri, M., Ravanbakhsh, H., & Moghadasi, D. (2017). Examination of Quantitative and Qualitative Characteristics of Cupressus Sempervirens Var. horizontalis and Pinus brutia in Plantation Forests in the Ramian, Golestan Province. Journal of Wood and Forest Science and Technology, 23(1), 11-20. 
Fallahchai, M.M., & Marvie Mohadjer., M.R. (2005). Ecological Role of Altitude in Diversity of Tree Species in Siahkal Forests, North of IRAN. Iranian Journal of Natural Resources, 58(1), 89-100.
Forouzesh-Sotgavaberi, R., Ahmadi, M., Etemad, V., & Saeidi, H. (2009). Investigation on quantitative and qualitative characteristics of 19-years old plantation of Caucasian alder (Alnus subcordata) in Siahkal region. Iranian Journal of Forest, 1(2), 137-150.
Gorji Bahri, Y., Hemati, A., & Mahdavii, R. (2007). Effects of thinning intensities on Loblolly pine (Pinus taeda L.) plantation in Guilan province (Iran).  Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 15(3), 232-217.
Hassangholipour, H., Bonyad, A., Torkman, J., & Amanzadeh, B. (2017). Estimating biomass of loblolly pine (Pinus taeda L.) using allometric equations (Case study: plantations of Chobar-Shaft, Guilan). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 25(4), 646-655.
Heidari Safari Kouchi, A., Rostami Shahraji, T., Iranmanesh, Y., & Moradianfard, F. (2016). Comparison of product, biomass and kinds of wood consumption of white poplar (Populus alba L.) in four plant spacing, Iranian Journal of Forest, 8(2), 141-152.
Heidari Safari Kouchi, A., Moradian Fard, F., Rostami Shahraji, T., & Iran manesh, Y. (2017). Biomass and carbon allocation of 10-years-old poplar (Populous alba L.) plantations of west Iran. Forest Research, 6(2),1-13.
Iranmanesh, Y., Sohrabi, H., Sagheb-Talebi, KH., Hosseini., S.M., & Heidari Safari Kouchi, A. (2019). Biomass, Biomass Expansion Factor (BEF) and Carbon Stock for Brant's Oak (Quercus brantii Lindl.) Forests in West-Iran. Annals of Silvicultural Research 43­(1), 15-22.
Khalili, A., Mataji, A., Sagheb Talebi, K., & Hodjati, S. (2021). Changes in wood density, biomass, and carbon and nitrogen storage of Beech and Hornbeam CWD based on different decay grade in Khairud forest of Nowshahr, Iranian Journal of Forest, 12(4), 557-575.
Khorankeh, S., Sardabi, H., & Espahbodi, K. (2013). Investigation on growth and performance of three exotic softwood species on eastern Caspian Sea littoral of Iran (case study: Zaghemarz Experimental Station, Mazandaran). Iranian Journal of Forest and Poplar Research,­ 21(3), 542-556.
Marvie Mohadjer, M.R. (2011). Silviculture, Tehran, University of Tehran Press. 400 p.
Mohammadi Limaei, S., Bahramabadi, ­Z., Rostami Shahraje, T., Adibnegad, M., & Mosavi Koupar, S.A. (2013). Determination of economically optimal rotation age of Populus deltoides in Guilan Province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 21(1), 63-75.
Mohammadnejad Kiasari, S., Sagheb-Talebi, K., Rahmani, R., Adeli, E., Jafari, B., & Jafarzadeh, H. (2010). Quantitative and qualitative evaluation of plantations and natural forest at Darabkola, east of Mazandaran. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 18(3), 351-337.
Mohammadnejad Kiasari, Sh., Sardabi, ­H., Mousavi, S.­A., Dehbandi, ­A., Borhani A., & Ghasemi, S. (2007). Seedling production of Loblolly Pine (Pinus taeda L.) in eastern Mazandaran (Passand Research Station-northern Iran). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 15(1), 65-75.
Mosayeb Neghad, I., Rostami Shahraji, T., Kahneh, E., & Porbabaii, H. (2007). Evaluation of native broadleaved forest plantations in east of Guilan province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 15(4),  319-311.
Moshki, A., amiri, M., Mollashahi, M., Hooshmand, A., & Kianian, M. (2019). Soil and silvicultural characteristics in plantations of Prunus avium L. and Acer velutinum Boiss. in the west forest of Mazandaran. Journal of Wood and Forest Science and Technology, 26(1), 37-48.
Motaghikhah, K., Salehi, A., Kahneh, E., & Heidari Safari Kouchi, A. (2021). Comparing the effect of Frankia nodules and urea fertilizer on biomass and amount of nutrients of alder saplings. Forest and Wood Products, 73(4), 417-425.
Niknejad, M., Fallah, A., & Mohammadi Limaei, S. (2018). Sustainable development of reforestation using goal programing and fuzzy- AHP. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 26(2), 256-263.
Ochał, W. (2013). The above-ground biomass of trees in young black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) stands. Acta Agrar. Silvestria Ser. Silvestris 2013, 51, 75-89, (In Polish, English Summary).
Pandey, R., Kumar, S., Harrison, S., & Yadav, V. (2017). Mitigation potential of important farm and forest trees: a potentiality for clean development mechanism, Afforestation reforestation (CDMA R) project and reducing emissions from reforestation and degradation, along with conservation and enhancement of carbon stocks (REDD+). Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 21, 225-232.
Rafiei Jahed, R., Fakhari, M.A., Eslamdoust,  J., Fashat, M., Kooch, Y., & Hosseini, S.­M. (2017). Restoration of degraded forest using native and exotic species: Investigation on soil productivity and stand quality (Case study: Chamestan, Mazandaran province). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 25­(3), 483-494.
Rahmati, H., Rostami Shahraji, T., Salehi, A., & Heidari Safari Kouchi A. (2020). Comparison of Quantitative, Qualitative and Soil of Chestnut-leaved Oak and Loblolly Pine plantations of Shen-Rood Watershed No: 25 of Guilan Province. Iranian Journal of Forest Ecology, 8­(15), 104-114.
Rezaei Taleshi, S., & Ekhlasi, G. (2011). Evaluation of spacing impact on quantitative and qualitative characteristics of Alder (Alnus subcordata C. A. Meyer) plantation. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 19(3), 420-408.
Rouhi Moghaddam, E., Ebrahimi, E., Hosseini, S., Rahmani, A., & Tabari, M. (2009). Comparison of growth characteristics of oak in pure and mixed plantations. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 17(2), 224-210.
Taheri Abkenar, K., Heidari Safari Kouchi, A., Dehghanzad, S., Mostahsanpour, S., & Moradianfard, F. (2018). Estimation of carbon emissions from loblolly pine (Pinus taeda L.) forest plantations using Allometric equations. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 16(1), 88-101.
Vahedi, A., & Jafari, M. (2016). Comparison of artificial neural network and allometric equations associated with modeling bole biomass of maple trees (Acer velutinum Bioss.) in the Hyrcanian forests. Journal of Wood and Forest Science and Technology, 23(4), 111-132.
Vahedi, A.­A., Mataji, A., Babayi-Kafaki1, S., Eshaghi-Rad, J., Hodjati, S.­M., & Djomo, A. (2014). Allometric equations for predicting aboveground biomass of beech-hornbeam stands in the Hyrcanian forests of Iran. Journal of Forest Science, 60, 236-247.
Yosef-zadeh, H., Tabari, M., Spahbodi, K., & Jalali, G. (2008). Anticipation of Caucasian Maple (Acer velutinum Boiss) Seedling Growth Based on Leaf Characteristics.  Water and Soil Science, 12(44), 291-298.
Zobeiri, M. (2002). Forest Biometry. Tehran: Tehran University Pres, 424 p.