مقایسۀ میزان ‌نشست گرد و غبار روی سطح برگ گونه‌های زبان‌گنجشک، چنار و اقاقیا در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مرکز تحقیقات جنگل و مرتع استان کرمانشاه

چکیده

اقدامات زیستی، راه‌حل‌های کلیدی برای مقابله با پدیده گرد و غبارند و در مناطق شهری برگ درختان به‌دلیل داشتن سطح بیشتر نسبت به سایر اندام‌ها، اهمیت بیشتری در پاک‌سازی ذرات گرد و غبار دارد. هدف از این پژوهش، مقایسۀ میزان ‌نشست گرد و غبار روی سطح برگ گونه‌های زبان گنجشک (Fraxinus rotundifolia)، چنار (Platanus orientalis) و اقاقیا (Robinia pseudoacacia) در استان کرمانشاه بود. مطالعه در شهرهای کرمانشاه، روانسر و پاوه با طبقه‌بندی اقلیمی‌ متفاوت انجام گرفت. نمونه‌گیری‌ به‌صورت تصادفی از ارتفاعات متفاوت تاج هر پایه و در چهار جهت اصلی جغرافیایی انجام گرفت. نمونه‌های برگ‌ به‌طور کامل در آب مقطر شسته شد و طی عمل سانتریفیوژ، ذرات گرد و غبار از محلول جدا و در آون خشک شد و سپس وزن آنها به‌دست آمد. با کمک نرم‌افراز Image J، میانگین سطح برگ هر گونه‌ برآورد شد. نتایج نشان داد که مقدار ‌نشست سطحی گرد و غبار در برگ چنار (1/0 میلی‌گرم در سانتی‌متر مربع)؛ زبان‌گنجشک (045/0 میلی‌گرم در سانتی‌متر مربع) و اقاقیا (040/0 میلی‌گرم در سانتی‌متر مربع) تفاوت معنی‌دار (‌703/66=F ) دارد. ‌نشست گرد و غبار در پاوه (087/0 میلی‌گرم در سانتی‌متر مربع) به‌طور معنی‌داری (624/16=F) از دو شهرستان دیگر بیشتر بود. مقدار ‌نشست گرد و غبار در کرمانشاه و روانسر به‏ترتیب 041/0 و 053/0 میلی‌گرم در سانتی‌متر مربع محاسبه شد. نتایج این پژوهش می‌تواند اولین گام در شناخت گونه‌های درختی مناسب به‌منظور مقابله با گرد و غبار در نواحی غربی کشور باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dust filtration ability of Fraxinus rotundifolia, Platanus orientalis, and Robinia pseudoacacia trees in Kermanshah, West of Iran

نویسندگان [English]

 • Kaghal Manoochehri 1
 • Anushirvan Shirvany 2
 • Pedram Attarod 2
 • Yahya Khodakarami 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the amount of dust deposited on the leaves surface of Fraxinus rotundifolia, Platanus orientalis, and Robinia pseudoacacia in urban areas of Kermanshah Province, west of Iran. Kermanshah, Ravansar, and Paveh regions with different climatic features were selected for sampling. Leaf samples were randomly collected from different heights of individual trees in four main directions and washed and dust particles of the solution were dried in an oven and weighed. The leaf area was measured by Image J software. The results indicated that the amount of dust per unit leaf area of P.orientalis (0.10 mg.cm-2) was significantly different with those of F.rotundifolia (0.045 mg.cm-2) and R.pseudoacacia (0.04 mg.cm-2) (F=66.703). Significant difference was observed between the amount of deposited dusts in Paveh (0.087 mg.cm-2) (F=16.624) and those of the other sites (Kermanshah: 0.041 mg.cm-2and Ravansar 0.053 mg.cm-2). The results of this study will open up an avenue for identifying suitable trees for dust filtration in the west of Iran. Biological activities are underlyingstrategies against dust storms. The leaves, because of the larger surface in comparison with other parts of plant organs, are considered important for atmospheric dust filtration.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dust filtration
 • Fraxinus rotundifolia
 • Platanus orientalis
 • Robinia pseudoacacia
دوره 8، شماره 1
خرداد 1395
صفحه 1-10
 • تاریخ دریافت: 01 اسفند 1392
 • تاریخ بازنگری: 29 خرداد 1395
 • تاریخ پذیرش: 19 اردیبهشت 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 19 اردیبهشت 1396