کشت تلفیقی صنوبر گونۀ Populus alba و یونجه در آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 کارشناس ارشد

چکیده

برای تولید چوب بیشتر، انتخاب فاصلۀ کاشت مناسب و استفاده از فضای بین درختان با هدف زراعت محصولات مختلف به‌ویژه در سال‌های اولیه موجب افزایش بهره‌وری و توسعۀ زراعت چوب می‌شود. در این مطالعه نهال‌های صنوبر Populus alba در قالب طرح آزمایشی بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و چهار تیمار با فواصل کاشت 3×4، 3×66/6، 3×8، و 3×10 متر صنوبر با یونجه به‌همراه دو تیمار صنوبر خالص و یونجۀ خالص به‌عنوان شاهد در اراضی زراعی میاندوآب کاشته شده و در فاصلۀ سال‌های 1388 تا 1392 بررسی شدند. مؤلفه‌های رویشی مربوط به درختان شامل قطر در ارتفاع برابرسینه و ارتفاع و وزن خشک یونجه در هوای آزاد در تیمارهای مختلف از سال‌های تحقیق اندازه‌گیری شدند. داده‌ها با استفاده ازروش تجزیۀ واریانس مرکب تحلیل شدند. نتایج نشان داد از نظر رویش حجمی تیمار 3×4 متر با یونجه بهترین عملکرد را داشت و در سال چهارم بهترین عملکرد رویش حجمی نیز به‌دست آمد.  همچنین از نظر تولید ماده خشک یونجه، اثر تیمارها در سطح 5 درصد معنی‌دار بود و بیشترین مقادیر به‌ترتیب در تیمارهای یونجه خالص،10×3 متر، 3×8 متر، 6×3  متر و 3×4 متر حاصل شد. کلیه مقادیر هر صفت که  تفاوت‌های معنی‌داری را نشان داده بودند، در سطح 5 درصد معنی‌دار بودند. برای برخی از صفات، اثر زمان و اثر متقابل تیمار در زمان معنی‌دار بود. به‌عنوان نتیجه‌گیری نهایی، مناسب‌ترین تیمار برای اجرای کشت تلفیقی دالانی در شرایط محل اجرای طرح، تیمار آمیختۀ  3×8 متر صنوبر و یونجه معرفی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hedgerow intercropping of Populus alba and alfalfa in West Azarbayjan Province, Iran

نویسنده [English]

  • Ali Khodakarimi 2
1
2
چکیده [English]

In order to increase wood production, selection of suitable tree spacing and cultivation of different crops between tree rows, especially at early years would increase productivity and poplar cultivation area. In the study Populus alba seedlings were planted in a randomized complete block design with three replicates and fourth mixed poplar and alfalfa treatments with tree spacings including 3×4, 3×6.66, 3×8, and 3×10 m also two control treatments. We investigated some important attributes during 2009-2013. Tree diameter and dry weight were measured. The data were analyzed using combined analysis of variance. Results showed that there were not significant differences between treatments in average of height growth. First and second years revealed most amount of height growth. Of course for diameter growth, first and fourth years revealed best results. Mixed 3×4 treatment showed highest wood volume growth.  Also the most amount of dry weight production of alfalfa belonged to pure alfalfa and 3×10 treatments. All of the attribute amounts revealed differences among treatments were significantly different at 5% level of probability. For the some attributes there were significant differences among years and interaction between treatments and years. As a final result until this stage the suitable planting spacing of tree in Poplar/alfalfa intercropping system in Azarbayjan province is 3×8 m according to the site conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alfalfa
  • Intercropping
  • Poplar
  • Spacing
  • Volume growth