ارتقای جوانه‌زنی بذر و رشد اولیۀ گیاهچه‌های کلخونگ (Pistacia khinjuk) با استفاده از تیمارهای شیمیایی و فیزیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی

2 دانشیار دانشگاه ایلام

3 استادیار علوم باغبانی دانشگاه ایلام

چکیده

کلخونگ (Pistacia khinjuk)، از تیرة پسته‌سانان یکی از گونه‌های جنگلی مهم است. به‌منظور شکستن خواب بذر، و افزایش درصد و سرعت جوانه‌زنی آن و همچنین رشد اولیۀ گیاهچۀ کلخونگ، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار با چهار فاکتور شامل: خراش‌دهی در دو سطح (بدون خراش‌دهی و تیمار با اسید سولفوریک 98 درصد)، سرمادهی در سه سطح  (بدون تیمار سرمایی، سرمادهی مرطوب در 4 درجۀ سانتی‌گراد و سرمادهی خشک در 20- درجۀ ‌سانتی‌گراد)، نیترات پتاسیم در سه سطح (صفر، 1 و 2 درصد) و اسید جیبرلیک در دو سطح (صفر و 200 پی‌پی‌ام) انجام گرفت. ارزیابی اولیۀ شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد اولیة گیاهچه‌ها نشان داد اثرهای توأم سه تیمار خراش‌دهی بذور با اسید سولفوریک 98 درصد، سرمادهی مرطوب و اسید جیبرلیک 200 پی‌پی‌ام بیشترین تأثیر را در شکستن خواب بذر و افزایش درصد و سرعت جوانه‌زنی بذور کلخونگ و همچنین رشد اولیة گیاهچه ‌ها دارند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improvement of seed germination and seedlings growth of Pistacia khinjuk using physical and chemical treatments

چکیده [English]

Pistacia khinjuk, from Anacardiaceae family, is one of the important forest species.In order to break the seed dormancy and increase the germination percentage and rate, and early growth of Pistacia khinjuk seedlings, factorial experiment was conducted as completely randomized design in three replicates with Four factors including: scarification with two levels (control and sulphuric acid (H2SO4) 98% for 10 minutes), stratification with three levels (control,  moist chilling in +4°C and dry chilling in -20°C), potassium nitrate (KNO3) with three levels (0, 1% and 2%) and gibberellic acid (GA3) with two levels (0 and 200 ppm) were studied. Evaluation of germination indices and seedling early growth showed that simultaneous effects of three treatments, i.e. scarification seeds with H2SO4 98%, moist chilling and GA3 200 ppm, had the maximum effects on breaking seeds dormancy and increasing the seed germination percentage and rate and also seedling early growth.
Keywords: Scarification, Stratificatin, Potassium nitrate, Gibberllic acid

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scarification
  • Stratification
  • Potassium nitrate
  • gibberellic acid