تأثیر نانوذرات اکسید روی بر صفات رویشی، ریختی و فیزیولوژیکی نهال‌های بلوط ایرانی Quercus brantii Lindl.)) تحت تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ کویرشناسی، دانشگاه سمنان، ایران

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد علوم زیستی جنگل، دانشکدۀ کویرشناسی، دانشگاه سمنان، ایران

3 دانشیار گروه بیابان‌زدایی، دانشکدۀ کویرشناسی، دانشگاه سمنان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جنگلداری دانشگاه سمنان

10.22034/ijf.2022.266051.1757

چکیده

در این پژوهش، تأثیر نانواکسید روی بر هجده صفت مختلف رویشی، ریختی و فیزیولوژیکی نهال‌های بلوط ایرانی تحت تنش خشکی بررسی شد. نهال‌های دوساله پس از انتقال به سمنان و دو ماه فرصت تثبیت در شرایط گلخانه، پیش از شروع آزمایش، اندازه‌گیری اولیه شدند. آنالیزهای آماری در قالب آزمایش فاکتوریل برپایۀ طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور تنش خشکی (ظرفیت زراعی 80، 60، 40 و 20 درصد) و نانواکسید روی (غلظت‌های 0، 30، 100، 300 و 1000 میلی‌گرم بر لیتر) در چهار تکرار انجام گرفت. پس از دو بار محلول‌پاشی با نانواکسید روی با فاصلۀ زمانی یک‌ماهه و شش ماه رویش در شرایط گلخانه، همۀ نهال‌ها اندازه‌گیری و ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی و غلظت نانواکسید روی از تعداد و رشد طولی برگ، رشد ارتفاعی و قطری و تعداد شاخه‌های نهال، کاسته می‌شود، اما تعداد برگ و درصد لکه‌های نانویی و نیز تعداد برگ‌های خشک افزایش می‌یابد. بهترین تیمار از نظر صفات رویشی و کیفی، مربوط به ترکیب آبیاری با 40 درصد ظرفیت زراعی به‌همراه غلظت نانواکسید روی 30 میلی‌گرم بر لیتر بود. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی در غلظت‌های مختلف نانواکسید روی، تنها آنزیم سوپراکسیداز دیسموتاز اختلاف معنی‌داری با شاهد داشت، اما در دیگر آنزیم‌های آزمایش‌شده (مانند کاتالاز، آسکوربات پروکسیداز و گایاکول پروکسیداز) اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. در کل با توجه به نداشتن تأثیر چندان بر صفات نهال و ایجاد اثر سوختگی بر سطح برگ‌ها در برخی تیمارها، استفاده از نانواکسید روی به‌منظور بهبود مقاومت به خشکی، استقرار و رویش نهال‌های بلوط توصیه نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of zinc oxide nano particles on growth, morphological and physiological characteristics of Persian oak (Quercus brantii Lindl.) seedlings under drought stress

نویسندگان [English]

  • D. Kartoolinejad 1
  • H. Imani 2
  • A.A. Zolfaghari 3
  • E. Nikouee 4
1 Assistant Prof., of Forestry, Faculty of Desert Studies, Semnan University, Semnan, Iran
2 M.Sc. Graduate Student of Forest Biology, Faculty of Desert Studies, Semnan University, Semnan, Iran.
3 Associate Prof., of Soil Physics, Faculty of Desert Studies, Semnan University, Semnan, Iran.
4 Ph.D. Student of Silviculture and Forest Ecology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I. R. Iran
چکیده [English]

In this study, the effect of zinc oxide nano particle (ZnO) on 18 different growth, morphological and physiological characteristics of Persian oak (Quercus brantii L.) seedlings was investigated under drought stress. Before doing the experiment, initial characteristics of the two-year-old seedlings were measured after transferring them to Semnan and passing two months for stabilization in the greenhouse condition. Statistical analysis were performed with a completely randomized design under a factorial experiment using two factors of drought stress (field capacity 80%, 60%, 40% and 20%) and zinc nano oxide (concentrations 0, 30, 100, 300 and 1000 mg/l) with four replications. After twice spraying with zinc nano oxide with one-month interval and growing in greenhouse conditions for 6 months, all seedlings were measured and reassessed. The results showed that with increasing drought stress and nano oxide concentration, the number and longitudinal growth of leaves, height and diameter growth of seedlings and the number of seedling branches decreased, while the number of leaves and percentage of nano blight and the number of dried leaves increased. The best treatment in terms of growth and qualitative traits was related to the combination of irrigation with 40% of field capacity along with a concentration of 30 mg/l zinc nano oxide. The results also showed that only superoxide dismutase enzyme had a significant difference compared to the control with increasing drought stress at different concentrations of zinc nano oxide; however no significant difference was observed throughout other tested enzymes (catalase, ascorbate peroxidase and guaiacol peroxidase). Overall, due to the lack of prominent effect on seedling characteristics and creating the scorching spots on the leaf surface in some treatments, the use of zinc nano oxide is not recommended to improve the drought resistance, establishment and growth of oak seedlings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest restoration
  • enzyme activity
  • physiological traits
  • field capacity
  • seedling growth
Abedi, T., & Pakniyat, H. (2010). Antioxidant enzyme changes in response to drought stress in ten cultivars of Oilseed Rape (Brassica napus L.). Czech Journal Genet Plant Breed 46(1), 27-34.
Ashkavand, P., Tabari, M., Zarafshar, M., & Ghanbari, E. (2016). Effect of SiO2NPs on Growth and Physiological Characteristics of Hawthorn (Crataegus aronia L.) Seedlings. Journal of Wood & Forest Science and Technology, 23(1), 41-62. doi:10.22069/JWFST.2016.2875
Azim Nejad, Z., Badehian, Z., & Rezaei Nejad, A. (2021). The relationship between Iranian oak decline (Quercus brantii Lindl.) and some properties of soil and determining the ecophysiological responses of this. Iranian Journal of Forest, 13(3), 221-236. doi:10.22034/IJF.2021.141074
Bahmani, M., Naghdi, R., & Kartoolinejad, D. (2018). Milkweed seedlings tolerance against water stress: Comparison of inoculations with Glomus intraradices and Pseudomonus putida. Environmental Technology & Innovation, 10, 111-121. https://doi.org/10.1016/j.eti.2018.01.001
Bahmani, M., Tabari, M., Jalali, S.G., & Kartoolinejad, D. (2015). Morphological and physiological changes in Calotropis procera seedlings under water stress conditions. Desert Ecosystem Engineering Journal, 4(7), 43-52. http://deej.kashanu.ac.ir/article-1-234-fa.html
Bayramzadeh, V., Mortazavi, E., Davoodi, M.H., Kheiri, Sh., & Hossein Ashrafi, S.Kh. (2018). The durability of negative effects of silver nanoparticles on seed germination and growth characteristics of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in soil. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 26(1), 1-11. doi:10.22092/IJFPR.2018.116504
Beauchamp, C., & Fridovich, I. (1971). Superoxide dismutase: improved assays and an assay applicable to acrylamide gels. Analytical Biochemistry, 44, 276-287. https://doi.org/10.1016/0003-2697(71)90370-8
Ercoli, L., Lulli, L., Mariotti, M., Masoni, A., & Arduini, I. (2007). Post-anthesis dry matter and nitrogen dynamics in durum wheat as affected by nitrogen supply and soil water availability. European Journal of Agronomy, 28, 138-147. https://doi.org/10.1016/j.eja.2007.06.002
Esparham, E., Saeidisar, S., Mahmoodzadeh, H., & Hadi, M.R. (2017). The Effects of Zinc Oxide (ZnO) Nanoparticles on the Germination, Biochemical and Ultrastructural Cell Characteristics of Ricinus communis. Journal of Cell & Tissue, 8(2), 151-165. https://doi.org/10.52547/jct.8.2.151
Fazelikakhki, S.F., & Goldani, M. (2018). Effects of Zinc Oxide Nanoparticles (ZnO) on Improving Morpho-physiological, Yield and Its Components of Soybean (Glycine max L.) var. Williams under Salinity Stress. Journal of Crop Ecophysiology, 12(2), 253-268.
Ghadiri, M., Bayramzadeh, V., & Davoudi, M.H. (2014). The Effect of Argent Nanoparticles on seed Germination of Pinus sylvestris in soil and Aqueous Suspension. Journal of Forest and Wood Product (Iranian Journal of Natural Recources), 66(4), 367-376. doi:10.22059/JFWP.2014.36654
Ghasemisiyani, N., Fallah, S., & Rostamnejadi, A . (2017). Comparison between toxicity effects of ZnO nanoparticles and their bulk on fenugreek (Trigonella foenum - graceum) growth under greenhouse environment. Journal of Plant Production Research (JOPPR), 24(2), 23-42. doi: 10.22069/JOPP.2017.10706.2018
Hamzehpour, M., Kia-Daliri, H., & Bordbar, S.K. (2011). Preliminary study of manna oak (Quercus brantii Lindl.) tree decline in Dashte-Barm of Kazeroon, Fars province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 19(2), 352-363. doi:10.22092/IJFPR.2011.107578
Hosseini, S.M., Kartoolinejad, D., Mirnia, S.K., Tabibzadeh, Z., Akbarinia, M., & Shayanmehr, F. (2008). The European mistletoe effects on leaves and nutritional elements of two host species in Hyrcanian forests. Silva Lusitana, 16(2), 229-237.
Jazireie, M.H., & Ebrahimi Rastaghi, M. (2003). Zagros. Zagros silviculture. Published Tehran University, Tehran.
Kartoolinejad, D., Hosseini, S.M., Mirnia, S.Kh., & Shayanmehr, F. (2008). The effect of mistletoe (Viscum album L.) on four nutrient elements Mg, Zn, Mn, Na and leaf area and weight of host trees in Hyrcanian forests. Pajouhesh and Sazandegi, 77, 47-52.
Kartoolinejad, D., Rahimi, D., Nourmohammadi, K., & Naghdi, R. (2017). The Effect of Carbon Nanotubes on drought resistance of Caucasian Alder (Alnus subcordata C.A. Mey) in Germination Stage. Iranian Journal of Seed Science and Technology, 6(2), 17-28.
López-Moreno, M.L., Dela Rosa, G., Hernandez-Viezcas, J.A., Peralta-Videa, J.R., & Gardea-Torresdey, J.L. (2010). X-ray absorption spectroscopy (XAS) corroboration of the uptake and storage of CeO2 nanoparticles and assessment of their differential toxicity in four edible plant species. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(6), 3689-3693. https://doi.org/10.1021/jf904472e
Mahmoodi, K., Alizadeh, Y., Abdul-Hamid, H., & Naji, H.R. (2020). Effect of nano Sio2 on physiological features of Pistacia atlantica subsp. mutica under drought stress. Journal of Wood & Forest Science and Technology, 26(4), 85-100.doi:10.22069/JWFST.2020.13986.1715
Malik, A.A., Li, W.G., Lou, L.N., Weng, J.H. & Chen, J.F. (2010). Biochemical/ physiological characterization and evaluation of in vitro salt tolerance in cucumber. African Journal of Biotechnology, 9(22), 3284-3292.
Mazarie, A., Mousavi nik, S.M., Ghanbari, A., & Fahmideh, L. (2019). Effect of titanium dioxide spraying on physiological characteristics of sage (Salvia officinalis L.) under water stress. Environmental Stresses in Crop Sciences, 12(2), 539-553.doi:10.22077/ESCS.2019.1369.1304
Mezginezhad, Z., Ghaderi, M.GH., Alizde, Z., & Izanloo, A. (2019). Effect of Iron Oxide and Zinc Oxide Nanoparticles of on Callus Viability of Seedless Barberry. Journal of Crop Breeding, 11(30), 198-205.
Moaveni, P., Valadabadi, S.A., Aliabadi Farahani, H., & Maroufi, K., (2011). Nanoparticles TiO2 spraying affected on calendula (Calendula Officinalis L.) under field condition. Advances in Environmental Biology, 5, 2242-2244.
Niakan, M., & Zanganeh, A. (2014). Effect of drought stress and salicylate on Antioxidant Enzymes activity in Fenugreek. Journal of Plant Environmental Physiology, 9(133), 38-45.
Panahi, P., Jamzad, Z., & Pourhashemi, M. (2009). Acorn production of Zagros forests oaks and their qualitative characteristics in Zagros section of National Botanical Garden of Iran. Journal of Forest and Wood Products, 62(1), 45-57.
Prasad, T.N.V.K.V., Sudhakar, P., Sreenivasulu, Y., Latha, P., Munaswamy, V., Reddy, K.R., Sreeprasad, T.S., Sajanlal, P.R., & Pradeep, T. )1984(. Effect of nanoscale zinc oxide particles on the germination, growth and yield of peanut. Journal of Plant Nutrition, 35(6), 905-927. https://doi.org/10.1080/01904167.2012.663443
Rahimi, D., Kartoolinejad, D., Nourmohammadi, K., & Naghdi, R. (2016). Increasing drought resistance of Alnus subcordata C.A. Mey. seeds using a nano priming technique with multi-walled carbon nanotubes. Journal of Forest Science, 62(6), 269-278. https://doi.org/10.17221/15/2016-JFS
Sadeghzadeh Hallaj, M.H., Azadfar, D., & Mirzaei Nodoushan, H. (2019). Effect of shade on the leaflet morphology of wild Pistachio sapling under drought stress. Iranian Journal of Forest, 11(1), 95-104.
Salehi, H., Chehregani Rad, A.K., Majd, A., & Gholami, M. (2019). Effect of ZnO and CeO2 nanoparticles on the element accumulation, growth and biochemical parameters in Phaseolus vulgaris L. Journal of Plant Research (Biology of Iran), 32(2), 259-271.doi:20.1001.1.23832592.1398.32.2.17.2
Sayedena, S.V., Pilehvar, B., Abrari-vajari, K., Zarafshar, M., & Eisvand, H.R. (2019). Effects of TiO2 Nanoparticles on Germination and Primary Growth of Mountain Ash (Sorbus luristanica). Iranian Journal of Seed Research, 6(1), 173-184.doi: 10.29252/yujs.6.1.173
Shariat, A., Mirzaie Nodoushan, H., Mirza, M., Zare, Z., Keneshloo, H., & Taghavi, F. (2019). An ionome study in Persian oak (Quercus brantii Lindl.) to evaluate factors affected oak decline. Iranian Journal of Forest, 11(3), 415-425.
Sisakhtnejad, M., Zolfaghari, R., Fayyaz, P., (2016). Assesment of drought resistant of Quercus branti and Q. Libanii seedlings using growth, physiological and nutrient uptake. Applied Biology (Biannual Scientific Research), 30(2), 13