برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی ناهارخوران گرگان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

این پژوهش به برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی طبیعی ناهارخوران در شهر گرگان می‌پردازد که یکی از پربازدیدترین پارک‌های جنگلی کشور است. برای برآورد ارزش تفرجی این پارک از روش ارزشگذاری مشروط و پرسشنامۀ گزینش دوگانۀ دوبعدی استفاده شد. جامعۀ آماری شامل بازدیدکنندگان پارک طی همۀ فصول سال 1392 بود و براساس فرمول کوکران 294 پرسشنامه تکمیل شد. برای اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان به استفاده از منافع این پارک از مدل لوجیت استفاده شد و براساس روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای مدل برآورد شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تمایل به پرداخت افراد با متغیرهای مقدار درآمد و سطح تحصیلات رابطۀ مثبت معنی‌دار و با متغیرهای سن، وضعیت اقامت، مسافت طی‌شده و قیمت پیشنهادی رابطه منفی معنی‌داری دارد. متغیرهای بعد خانوار، مدت اقامت در پارک و تعداد بازدید از پارک، تأثیر معنی‌داری بر میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان نداشته‌اند. براساس نتایج این پژوهش، میانگین تمایل به پرداخت هر فرد برای بازدید از این پارک 10450 ریال و تمایل به پرداخت سالانۀ هر خانوار مبلغ 117144 ریال برآورد شد. کل ارزش تفرجی سالانۀ این پارک 21945 میلیون ریال (686424 دلار آمریکا) و ارزش تفرجی سالیانۀ هر هکتار از این پارک 35395161 ریال (1107 دلار آمریکا) برآورد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of recreational value of Naharkhoran Forest park using a contingent valuation method

نویسنده [English]

  • Mohammad Hadi Moayeri 2
1
2 Associate Prof., Faculty of Forest Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
چکیده [English]

This study is presented the recreation value for the Naharkhoran’s natural forest park of Gorgan city that is one of the best forest parks for recreation in country. For estimating of recreation value in this place, Contingent Valuation Method and Dichotomous Choice questionnaire were used. The population of the park visitors was determined during all seasons of in 2013 and based on Cochran formula 294 questionnaires was completed. For measuring willingness to pay of visitors Logit model was used to gain park benefits and model parameters were estimated base on the maximum likelihood method. The results showed that the willingness to pay had a positive relation with income and education level but had a negative relation with age, residency status, crossed distance and offered price. Variables such as family size, length of stay in the park and number of visitors had no significant effect on WTP. Based on these results the average of the willingness to pay for each person is 10450 Rials to visit this park and for a year willingness to pay each family is estimated about 117144 Rials. Total value of annual recreation was 21,945 million Rials (about $ 686,424 America dollars) and annual recreation value per acre is determined 35395161 Rials (1107 America dollars) for this park.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest park
  • logit
  • Maximum Likelihood
  • Willingness to pay