مقایسة تولید، بیوماس و نوع مصرف چوب صنوبر کبوده (Populus alba L.) در چهار فاصله کاشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشگاه گیلان

2 عضو هیئت علمی گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشگاه گیلان.

3 استادیار پژوهش_ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری- شهرکرد

4 دانشجو کارشناسی ارشد جنگلشناسی دانشگاه گیلان

چکیده

امروزه زراعت چوب با گونه‌های تندرشد از جمله گونه‌های مختلف صنوبر امری اجتناب‌ناپذیر است .این مطالعه به‏منظور بررسی اثر فواصل مختلف کاشت بر میزان عملکرد تولید، بیوماس و نوع مصرف چوب گونة کبوده
(Populus alba) در صنوبرکاری‌های ده ساله در سایت تحقیقات گیاهان تندرشد بلداجی و روستای کران از توابع شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفت. بدین منظور چهار قطعة یک هکتاری صنوبرکاری‏شده با این گونه با چهار فاصلة کاشت مختلف (5/0×5/0، 1×1، 2×2 و 4×4 متر) انتخاب شد. قطر و ارتفاع درختان در سه منطقه اندازه‌گیری شد و در هر منطقه 10 اصله درخت و در مجموع 40 اصله درخت انتخاب و قطع شده و به تفکیک تنة اصلی، شاخه، سرشاخه و برگ در محل عرصه توزین شدند. همچنین از اندام‌های مختلف هر درخت، نمونه‌هایی گرفته و به آزمایشگاه منتقل شد. این نمونه‌ها پس از خشک شدن در دمای 80 درجة سانتی‌گراد، با ترازوی رقومی با دقت 001/0 گرم توزین و با استفاده از تناسب، وزن خشک هر یک از اندام‌های درخت محاسبه شد. نتایج نشان داد فاصلة کاشت 5/0× 5/0 با 88/735 تن در هکتار تولید و 65/475 تن در هکتار بیوماس بیشترین تولید را دارد و در طرح‌های بلندمدت به‌صرفه خواهد بود. همچنین فاصلة کاشت 1×1 متر با تولید 595 و بیوماس 299 تن در هکتار در میان‌مدت و فاصله کاشت 2×2 متر با تولید 126/241 و 521/162 تن در هکتار بیوماس در کوتاه‌مدت (ده ساله) فواصل کاشت مناسبی برای این گونه در استان است. اما فاصلة کاشت4×4متر به‌ترتیب با 29 تن تولید و 16 تن بیوماس و با توجه به کوتاه و پرشاخه بودن بینه‌های تولیدی توصیه‌پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of product, biomass and kinds of wood consumption of white poplar (Populus alba L.) in four plant spacing

نویسنده [English]

  • abouzar heidari safari kouchi 1
1
2 p
3
4
چکیده [English]

Nowadays, wood farming with fast-growing species such as poplar species is inevitable. This study was performed to investigate the effect of different spacing on the production, biomass and the type of wood using of Populus alba in 10-year-old poplar plantations in fast-growing poplar research center of Boldaji city and Korran village of Farsan city, Chahar Mahal and Bakhtiari province. For this purpose, four one-hectare plantations with these species with four different plant spacing (0.5 × 0.5, 1 × 1, 2 × 2 and 4 × 4 m) were selected. Diameter and height of trees were measured and 10 trees in each region and totally 40 trees were selected. These trees were then felled down, cut and weighed in field by separating into trunks, branches, sub-branches and leaves. Several samples from different parts of felled trees were also obtained and transferred to the lab. After drying in 80 degrees centigrade, samples were weighed with digital scale with 0.001g accuracy and dry weight of each part was calculated by using proportionality. The results showed that 0.5 × 0.5 m spacing had the most production with 735.88 tons per hectare and 475.65 tons per hectare and 2 × 2 m spacing is the suitable plant spacing for this species with 241.126 and 162.521 tons per hectare production and biomass, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass
  • Chahar Mahal and Bakhtiari
  • Dry weight
  • Planting density
  • Short rotation