بررسی تأثیرات توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران به‌کمک روش تحلیلBOCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 استادیار دانشگاه ارومیه

3 استادیار/دانشگاه ارومیه

4 دانشیار دانشگاه ارومیه

چکیده

جنگل‌های ارسباران، از مناطق مهم و ارزشمند گردشگری به‌شمار می‌رود. به‌منظور توسعۀ اکوتوریسم در این جنگل‏ها، به برنامه‌ای جامع و دقیق نیاز است که هم توان اکولوژیک اکوسیستم و هم شرایط اجتماعی و اقتصادی منطقه را در نظر بگیرد. توسعۀ اکوتوریسم سودها، هزینه‌ها، فرصت‌ها و ریسک‌هایی را در پی دارد که برای در نظر گرفتن همۀ این موارد به روشی مناسب نیاز است. در این تحقیق برای بررسی تأثیرات توسعۀ اکوتوریسم در منطقه تحقیق از روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای استفاده شد. نتایج اولویت‌بندی معیارهای کنترل نشان داد که مزیت‌های اقتصادی با وزن 26/0 مهمترین معیار در زمینۀ توسعۀ اکوتوریسم در منطقه تحقیق است. پس از آن فرصتهای اقتصادی و هزینههای محیط زیستی به‌ترتیب با 205/0 و 142/0، بیشترین وزن را دارند. پس از آن مزیت‌های اجتماعی- فرهنگی، ریسکهای محیط زیستی، فرصتهای اجتماعی- فرهنگی، فرصتهای محیط زیستی، ریسک‏های اقتصادی، ریسکهای اجتماعی- فرهنگی، مزیتهای محیط زیستی، هزینههای اقتصادی و هزینه‌‌‌های اجتماعی- فرهنگی به‏ترتیب با وزن‌‌های 088/0، 078/0، 069/0، 064/0، 025/0، 0194/0، 0189/0، 016/0، 0126/0 قرار گرفتند. در نهایت نتایج بررسی جامع معیارهای مؤثر بر توسعۀ اکوتوریسم نشان داد که توسعۀ اکوتوریسم در منطقۀ ارسباران هزینه‌ها و فرصت‌های محیط زیستی مهمی در پی خواهد داشت که در مدیریت توسعۀ آن باید مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impacts of ecotourism development in the Arasbaran region using BOCR

نویسندگان [English]

  • Elgar Yekani Motlagh 1
  • Marzieh Hajjarian 2
  • Omid Hosseinzadeh 3
  • Ahmad Alijanpour 4
1 MSc student
2 Assistant professor/Urmia university
3 Assistant professor/Urmia university
4 Associate professor
چکیده [English]

 Arasbaran forest is one of the most important and valuable economic and tourism region. Ecotourism development in these forests requires comprehensive and detailed plans to consider all aspects of ecotourism development and maintain the sustainability of the ecosystem to be managed. This project aimed at considering all these merits needed for an appropriate method. In order to achieve a pre-defined process, the analytic network process method was used. The results of rating the control criteria showed that economic benefits with weight 0.26 are the most important criterion in the development of ecotourism in the study area followed by the economic opportunities and environmental costs with weights 0.205 and 0.142, respectively. The benefits of socio-cultural, environmental risks, opportunities, socio-cultural, environmental opportunities, and economic risks, the risks of socio-cultural, environmental benefits, environmental benefits, economic costs and expenses socio-cultural with weight of 0.088, 0.078, 0.069, 0.064, 0.025, 0.0194, 0.0189, 0.016, and 0.0126 were the subsequent priorities. The results of a comprehensive review of the development of ecotourism showed that ecotourism development can have significant environmental costs and opportunities in Arasbaran region that should be considered in its development management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytic Network Process
  • Arasbaran
  • Development
  • Ecotourism
  • Forest