تحلیل اریبی برآوردکنندة تغییریافتة روش چنددرختی در محاسبة تعداد در هکتار و درصد تاج‌پوشش در جنگل‌های زاگرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 آزاد

3 ازاد

چکیده

ازآنجا که روش چنددرختی عموماً نتایجی اریب به‌همراه دارد، در کاربرد برآوردکننده‌های مختلف روش چنددرختی باید ارزیابی اریبی انجام گیرد. هدف این پژوهش، ارزیابی اریبی روش چنددرختی با تغییر برآوردکنندة
Kleinn-Vilcko در محاسبة تعداد در هکتار و درصد تاج‌پوشش در جنگل‌های زاگرس است. بدین منظور 6 تا 10 درخت با استفاده از نقشة واقعی درختان در محیط GIS با آماربرداری صددرصد بررسی شد. برای مقایسة نتایج مشخصه‌های مورد نظر در تعداد درختان مختلف با آماربرداری صددرصد از تحلیل واریانس استفاده شد. ارزیابی روش چنددرختی با معیار صحت و درصد اشتباه آماربرداری و اریبی نیز با محاسبة آزمون t تک‌نمونه‌ای و اریبی نسبی (RB) انجام گرفت. نتایج نشان داد که در محاسبة تعداد در هکتار و درصد تاج‌پوشش بین هیچ‌یک از تعداد درخت‌ها با آماربرداری صد‌در‌صد اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. آزمون اریبی برای تعداد در هکتار برای 6 و 7 درخت معنی‌دار و برای 8، 9 و 10 درخت معنی‌دار نشد. نتایج درصد تاج‌پوشش برای همة تعداد درختان تفاوت معنی‌داری نشان نداد؛ بنابراین می‌توان گفت برای رسیدن به بیشترین صحت (کمترین اریبی) دست‌کم باید 8 درخت در هر قطعة نمونه اندازه‌گیری شود. در مجموع نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در جنگل‌های تنک با الگوی پراکنش کپه‌ای، میزان تغییر اریبی روش‌های چنددرختی با افزایش تعداد درخت تناسب ندارد و از الگویی پیش‌بینی‌پذیر تبعیت نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Bias analysis of modified estimator of N-tree method for estimating stand density and crown cover area in Zagros Forests

چکیده [English]

Since N-tree sampling methods produce biased estimate, bias evaluation should be applied to N-tree estimator. The purpose of this study is to assess the N tree distance sampling method bias with modified estimator Kleinn and Vilcko in estimating number per hectare and canopy cover in Zagros forests. For this purpose, 6-10 trees from real forest map were tested with full inventories. For comparing the results of characteristics in different trees in N-tree method with full inventories, ANOVA was used. Evaluation of N tree distance sampling method was done by using accuracy criterion and standard error of mean. Bias was also evaluated via one-sample t-test and relative bias. Results showed that in estimating number per hectare and canopy cover, there is no significant difference between tree numbers with full inventory. Bias test for six and seven trees per hectare was significant, but it was not significant for eight, nine and 10 trees. Canopy cover for all tree numbers showed no significant difference. So, in order to achieve a maximum accuracy (minimum bias), at least eight trees within sample plot should be measured. Finally, this study implies that in forests with lower density and cluster pattern, bias change in N tree distance method does not follow a predictable decreasing pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crown cover
  • Forest inventory
  • Relative bias
  • Spatial Pattern
  • Tree per hectare