پاسخ مورفولوژیک و فیزیولوژیک نهال‌های یکسالۀ سروناز (.Cupressus sempervirens L) به افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

افزایش مصرف سوختهای فسیلی سبب افزایش غلظت دیاکسیدکربن اتمسفر میشود. از طرفی دیاکسیدکربن یکی از مهم‌ترین فاکتورهای مورد نیاز برای رشد گیاهان محسوب می‌شود. بنابراین آگاهی از پاسخ گیاهان به این تغییرات بسیار اهمیت دارد. لذا بهمنظور مطالعۀ پاسخ مورفولوژیک و فیزیولوژیک گونۀ‌ سروناز
(.Cupressus sempervirens L)، به افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن، نهال‌های یکساله آن در معرض غلظت‌های شاهد (450)، 750 و 1100 پی‌پی‌ام دی‌اکسیدکربن قرار گرفتند. این آزمایش برپایۀ طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. نهال‌ها به‌مدت دو ماه تحت تیمار دی‌اکسیدکربن بودند. نتایج نشان داد که غلظت‌های زیاد دی‌اکسیدکربن برخی از صفات مورد مطالعه را تحت تأثیر قرار داد. به‌طوری‌که غلظت 750 پی‌پی‌ام دیاکسیدکربن میانگین میزان پرولین را بیش از شش برابر نسبت به میانگین شاهد و بیش از دو برابر نسبت به غلطت 1100 پی‌پی‌ام افزایش داد. غلظت 750 همچنین بیشترین تأثیر را بر قطر یقه و مقدار ازت داشت. در غلظت 1100 پی‌پی‌ام ارتفاع ساقه و وزن تر اندام هوایی به‌طور معنی‌داری افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Morphological and physiological responses of 1-year old Cupressus sempervirens to high carbon dioxide concentrations

نویسندگان [English]

  • parvaneh yousefvand
  • Asghar Mosleh Arani
  • Afagh Tabandeh
University of Yazd
چکیده [English]

Increasing use of fossil fuels has increased the atmospheric carbon dioxide concentrations. On the other hand, carbon dioxide is one of the most important factors for plant growth. Thus, the knowledge of plant response to these changes is very important. The aim of the present study was to evaluate the impact of increased carbon dioxide on some morphological and physiological traits of Cupressus sempervirens under greenhouse conditions. Levels of carbon dioxide concentrations included 450 (as control), 750 and 1100 ppm in a completely randomized design with three replicates was used. Three-year-old seedlings were treated for two months. The results showed that carbon dioxide concentration (750 ppm) increased the amount of proline to more than six times and in the concentration of 1100 ppm increased to more than twice compared to the control. Concentration of 750 ppm increased the amount of nitrogen and also had the greatest impact on the diameter of the collar. Similarly, the concentration of 1100 ppm increased significantly plant height and shoot fresh weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon dioxide
  • Cupressus sempervirens
  • Morphological and physiological traits