ارزیابی امکان تهیۀ نقشۀ صنوبر‌کاری‌ها با داده‌های لندست 8 (مطالعۀ موردی: شهرستان‌های تالش و صومعه‌سرا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استاد، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

چکیده

در تحقیق حاضر قابلیت تصاویر لندست 8 در تهیۀ نقشۀ صنوبرکاری‌ها بررسی شد. سه منطقۀ صنوبرکاری در شهرهای تالش و صومعه‌سرا در استان گیلان به‌‌عنوان مناطق مورد مطالعه انتخاب شدند. پنج مجموعه تصویر از زمان‌های مختلف در فصل‌های رویش و خزان انتخاب شد. همۀ تصاویر به روش‌های تولید شاخص‌های گیاهی، تحلیل مؤلفه‌های اصلی، ادغام و تبدیل تسلدکپ به‌منظور استخراج بهتر اطلاعات بارزسازی شدند. با تهیۀ نمونه‌های تعلیمی در هر منطقه و تشکیل مجموعه‌های باندی مناسب، طبقه‌بندی تصاویر با استفاده از خوارزمی حداکثر تشابه انجام گرفت. نقشۀ واقعیت زمینی برای مناطق حفظ‌آباد و طولارود تالش از طریق پیمایش زمینی و منطقۀ سوم از نقشه‌های بهنگام موجود تهیه شد. برای اطمینان از مناسب بودن نمونه‌های تعلیمی، صحت طبقه‌بندی در محل نمونه‌ها بررسی شد و پس از طبقه‌بندی ارزیابی صحت در سطح کل تصاویر انجام گرفت. براساس نتایج در دو منطقۀ حفظ‌آباد و طولارود تالش، در دو تاریخ تیر 1391 و مرداد 1392، صحت کلی حدود 95 درصد و ضریب کاپا به‌ترتیب برابر با 74/0 و 69/0 حاصل شد. در منطقۀ هفت‌دغنان و شیخ‌نشین صومعه‌سرا، بهترین نتیجه تنها در تاریخ‌ تیر ماه 1391 با صحت کلی 28/83 درصد و کاپای نسبتاً کم 43/0 به‌دست آمد. این در حالی است که نتایج ارزیابی صحت در محل نمونه‌های تعلیمی در تمام تصاویر در این منطقه حدود 89/0 و در دو منطقۀ دیگر 99/0 بوده است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در این تحقیق می‌توان گفت که تصاویر لندست 8 دارای قابلیت متوسطی در تهیۀ نقشۀ صنوبرکاری‌هاست. برای بیان دقیق‌تر این قابلیت، باید تحقیقات تکمیلی در این زمینه در شمال کشور انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mapping the poplar plantations using Landsat-8 data (Case Study: Talesh and Sumehsara region, Guilan province)

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Darvishsefat 1
  • Roghie Arjhangi Choobar 2
  • Amir Eslam Bonyad 3
  • Ghasem Ronod 2
1
2
3
چکیده [English]

This research aims at investigating the feasibility of Landsat8 images for poplar plantation mapping. Three areas in Talesh and Sumehsara regions, Guilan province, with a total 1025.35 ha with different vegetation mixtures were chosen as study area. Five image-sets were selected from growth and autumn seasons. Studying the images showed no radiometric and geometric distortions. The image enhancements like rationing, PCA and Tasseled-Cap transformation were performed. By preparing training samples in each region and choosing the suitable band-sets, the images were classified using maximum likelihood algorithm. The ground truth was prepared for Hefzabad and Toularoud in Talesh using GPS. It was extracted for Haft-Deghnan and Sheikhneshin from available update-maps. To ensure suitability of the training samples, assessing the accuracy of classification were performed in the training samples. After ensuring this, the accuracy of classification was assessed in whole areas of all images. The results in all areas and dates were almost close to each other. However, the best results were always obtained in growth season, especially in June 2013. Using calculated enhanced bands along with the original bands in classifications in Talesh region showed slight improvement in accuracies, with overall accuracy and Kappa about 95% and 71%, respectively. In Sumehsara region, the best results were obtained in June with 83% overall accuracy and the relatively low Kappa 0.43. While, the results of accuracy assessment in training samples in all cases were about 0.89 to 0.99. It could be stated that the Landsat 8 images had medium capability for poplar plantation mapping. More investigations are needed to create better poplar plantation mapping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accuracy assessment
  • Growth and autumn seasons
  • Landsat 8
  • Poplar plantation mapping