بررسی پراکنش و آمیختگی اجتماعات جنگلی مانگرو در رویشگاه سیریک ـ استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد محیط زیست

2 گروه محیط زیست دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشگاه هرمزگان

4 کارشناس ارشد منابع طبیعی

چکیده

رویشگاه سیریک در استان هرمزگان رویشگاه منحصر به فردی است که توده‌های چندل (Rhizophora mucronata) در کنار توده‌های حرا (Avicennia marina) جنگلی آمیخته را پدید آورده‌اند و علاوه بر ساختار جنگلی متفاوت، جلوه‌های زیستی متمایزی از دیگر رویشگاه‌های مانگرو کشور نیز در آن‌ها دیده می‌شود. بررسی‌های اندکی با استفاده از داده‌های دورکاوی و کار میدانی در ارتباط با وضعیت آمیختگی، ‌وسعت و پراکنش این دو تودة مانگرو در کشور صورت گرفته است و تفسیر جایگاه هر توده در رویشگاه، روند تغییرات تراکم و آمیختگی از خشکی به دریا و در حاشیة خورهای کوچک و بزرگ نقش به‌سزایی در مدیریت حفاظتی و توسعة این رویش‌های ساحلی ایفا می‌کند. این مطالعه با بررسی موضوع یادشده با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و پایش میدانی به‌انجام رسیده است. در این مطالعه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای IRS سال 2004 و نمونه‌برداری میدانی، پراکنش و ترکیب گونه‌های چیرة رویشگاه مانگرو سیریک مشخص شد. بررسی ترکیب جنگل‌های مانگرو در این رویشگاه نشان داد در این منطقه سه نوع تودة جنگلی وجود دارد؛ چندل خالص اغلب در کنارة خورهای اصلی و در تماس با آب‌های آزاد، تودة خالص حرا در انتهای رویشگاه در جبهة خشکی و گاه در حاشیة خورهای فرعی و تودة آمیختة چندل و حرا در بین این دو تودة دیدة می‌شود. نتایج بررسی پراکنش اجتماعات مانگرو در این رویشگاة نشان داد از سمت شرق به غرب رویشگاه، استقرار توده‌های چندل بیشتر می‌شود و با نزدیک شدن به خورهای بزرگ توده‌های چندل چیرگی بیشتری می‌یابند. مساحت توده‌های یادشده با استفاده از موقعیت‌یاب جغرافیایی بر روی زمین و انتقال آن برروی تصاویر ماهواره‌ای زمین‌مرجع‌شده با دقت 6/33 متر مربع محاسبه شد. توده‌های خالص حرا، توده‌های خالص چندل و توده‌های آمیخته به‌ترتیب 6/272، 9/43 و 7/326 هکتار مساحت دارند و در مجموع وسعت رویشگاه جنگلی سیریک در این بررسی 2/643 هکتار است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the structure and dispersion of mangrove forest community in Sirik site in Hormozgan province

نویسندگان [English]

  • A. Taghizade 1
  • A. Danehkar 2
  • E. Kamrani 3
  • B Mahmoudi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Sirik site is an unique mangrove site in Iranwhere Rhizophora mucronata occur with Avicennia marina (Grey mangrove) stands. The structure of mangrove communities as well as their special environmental characteristics differ in the country. Little is known about structure, dispersion and extent of these two mangrove stands by. In order to study the dominant species composition and distribution, IRS satellite image, acquired in 2004, and field sampling were used. The study of mangrove forests showed there exist three types of forest stands in this region; one as pure Rhizophora besides the main estuary and in contact with water, one as pure Avicennia at the end of site toward land and sometimes at the bank of estuary and mixed Avicennia and Rhizophora between two above-mentioned stands. The results showed that the establishment of Rhizophora stands increases from east to west and toward main estuary. The area of mentioned stands using GPS and georeferenced image were recorded 272.6, 43.9 and 326.7 ha for pure Avicennia, pure Rhizophora and mixed stands, respectively. The total area of Sirik forests measures 643.2 ha

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mangrove forest
  • Rhizophora mucronata
  • Avicennia marina
  • Mixed stand
  • Sirik site
  • Hormozgan province