کارایی روش بکموند در ارزیابی شبکۀ جادۀ جنگلی در روش چوبکشی زمینی با اسکیدرهای چرخ لاستیکی (مطالعۀ موردی: سری نمخانه، جنگل خیرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش¬آموختۀ کارشناسی ارشد رشتۀ جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه مازندران

4 دانشجوی دکتری رشتۀ جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

جاده‌سازی از پرهزینه‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در مدیریت طرح‌های جنگلداری است و بر هزینه‌های بخش‌های مختلف مدیریتی جنگل تأثیر بسزایی دارد. در نتیجه باید قبل از ساخت شبکۀ جادۀ جنگلی، ارزیابی فنی ‌و‌‌ اقتصادی دقیقی در مورد گزینه‌های مختلف طراحی‌شده برای انتخاب بهترین گزینۀ شبکۀ جاده صورت گیرد. روش بکموند در رابطه با قابلیت‌های خروج چوب وسایل کشندۀ زمینی (اسکیدر چرخ لاستیکی) یکی از روش‌های رایج در ایران جهت ارزیابی گزینه‌های مختلف شبکۀ جادۀ جنگلی به منظور انتخاب بهترین گزینۀ شبکۀ جاده است. در این تحقیق که در بخش نم‌خانۀ جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود انجام شد، با محاسبۀ حداکثر فاصلۀ چوبکشی تئوریک و ایجاد بافرهایی به همان عرض در اطراف شبکۀ جادۀ جنگلی موجود، مساحت مناطقی که در آن‌ها قابلیت خروج چوب به‌ وسیلۀ اسکیدر چرخ لاستیکی وجود داشت، با استفاده از روش بکموند محاسبه شد. سپس با در نظر گرفتن عوامل محدودکنندۀ چوبکشی اسکیدرهای چرخ لاستیکی، ‌مساحت مناطق زیر پوشش چوبکشی اسکیدر چرخ لاستیکی محاسبه شد و با مساحت مناطق زیر پوشش چوبکشی اسکیدر چرخ لاستیکی با استفاده از روش بکموند مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش تئوریک ارزیابی بدون توجه به محدودیت‌های چوبکشی زمینی با اسکیدرهای چرخ لاستیکی، بهترین گزینۀ شبکۀ جادۀ جنگلی نیست و در استفاده از این روش باید محدودیت‌های چوبکشی زمینی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The efficiency of Backmund method for evaluation of forest road networks with regard to capabilities of wheeled skidders in ground skidding method

نویسندگان [English]

 • K. Puya 1
 • B. Majnounian 2
 • J. Feghhi 2
 • M. Lotfalian 3
 • E. Abdi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Forestroad construction is the most costly operation in forest management. In order to choose the optimal variant with regard to costs and performance, it is necessary to evaluate road variants before construction. This study was performed in Namkhaneh district. Skidding coverage area with regards to landing and skid trails constraints was calculated, then it was compared with Backmund coverage area considering capabilities of wheeled skidders in wood extraction to determine the efficiency of Backmund method. The results showed that in order to evaluate the forest road networks from technical point of view with regard to capabilities of wheeled skidders in wood extraction, Backmund method is not precise enough to be the best variant and the limitations of ground skidding should be considered to use this method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Forest road network
 • Wheeled skidder
 • Backmund method
 • Skidding distance
 • Namkhaneh district
 • Kheyroud forest