بررسی کمی و کیفی تودۀ دست کاشت توسکای ییلاقی (Alnus subcordata) 19 ساله در منطقۀ سیاهکل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

توسکای ییلاقی یکی از گونه‌های سریع‌الرشد و بومی کشور است که طی دو دهۀ اخیر توده‌های خالص و همسال آن در نقاط مخروبۀ جنگل‌های شمال ایجاد شده است. این تحقیق با هدف بررسی کمی و کیفی تودۀ دست‌کاشت توسکای ییلاقی 19 ساله، به مساحت 10 هکتار و فاصلۀ کاشت اولیۀ 2×2 متر در جنوب منطقۀ سیاهکل انجام شد. تعداد 20 قطعه نمونۀ مربعی شکل، هر یک به مساحت 400 متر مربع بر اساس روش آماری منظم تصادفی در منطقۀ مورد نظر پیاده شد. مشخصه‌های کمی وکیفی (قطر برابر سینه، ارتفاع کل، طول تاج سبز، کیفیت تنه و میزان شادابی تاج) درختان توسکا در هر قطعه نمونه برداشت شد. سپس تعداد در هکتار، درصد زنده‌مانی، قطر متوسط، ارتفاع متوسط، متوسط رویش سالیانۀ قطری و ارتفاعی، متوسط موجودی در هکتار، متوسط رویش حجمی سالیانه در هکتار، متوسط طول تاج سبز و متوسط ضریب قدکشیدگی توده محاسبه شد. تعداد در هکتار و مقدار زنده‌مانی توسکای ییلاقی به‌ترتیب 2105 اصله و %5/84 بود. میانگین قطر برابر سینه، ارتفاع کل و طول تاج سبز درختان توسکا به‌ترتیب 11/13 سانتی‌متر، 8/13 متر و 3/5 متر بدست آمد. متوسط ضریب قدکشیدگی توده 43/106 محاسبه شد. متوسط رویش قطری و ارتفاعی بر حسب سن به‌ترتیب 66/0 و 54/71 سانتی‌متر بدست آمد. همچنین مقدار موجودی در هکتار و متوسط رویش حجمی سالیانه در هکتار به‌ترتیب 49/251 و 23/13 متر مکعب محاسبه شد. از نظر کیفیت تنه، %6/34 از درختان درجۀ 1، %45 درجۀ 2 و %4/20 درجۀ 3 بودند. همچنین از نظر شادابی تاج، %3/61 از درختان درجۀ 1، %5/22 درجۀ 2 و %2/16 درجۀ 3 بودند. این تحقیق نشان داد که به‌دلیل عدم اجرای عملیات پرورشی و بویژه تنک کردن در تودۀ دست‌کاشت توسکای ییلاقی، تودۀ مورد بررسی از نظر خصوصیات کمی و کیفی، بویژه مقدار رویش سالیانۀ قطری و ارتفاعی، دارای وضعیت مناسبی نیست و بر اجرای تنک کردن در چنین توده‌هایی تأکید می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on quantitative and qualitative characteristics of 19-years old plantation of Caucasian alder (Alnus subcordata) in Siahkal region

نویسندگان [English]

  • R. Forouzesh-Sotgavaberi 1
  • M.T. Ahmadi 2
  • V Etemad 3
  • H.R Saeidi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Caucasian alder is one of the fast growing and native species planted extensively over the last decades in the north of Iran. In this investigation quantitative and qualitative characteristics of Caucasian alder was studied in the 19-years old pure plantation with an area about 10 ha (row spacing: 2×2 m), in Siahkal region (Guilan province). In this research random-systematic sampling method was used. The area of each sample plot was 400 m2 (20×20 m). Diameter at breast height (DBH), tree total height (TTH), crown height (CH), stem quality (SQ) and crown vitality (CV) were measured for all trees. The results showed that average density of trees was 2105 stem per ha and viability was 84.5%. Arithmetical mean of DBH, TT and CH were 13.11 cm, 13.8 m and 5.3 m for Caucasian alder, respectively. The mean annual diameter and height increment of trees were 0.66 and 71.54 cm, respectively. The mean standing volume and mean annual volume increment were 251.49 and 13.23 m3 per ha, respectively. Also the results showed that, from the viewpoint of SQ, 34.6%, 45% and 20.4% of trees were first, second and third classes, respectively. In light of CV 61/3%, 22.5% and 16.2% of trees were first, second and third classes, respectively. In general our findings showed that the amount of annual growth of alder trees in comparison with similar plantation is low, because silvicultural practices, specially thinning operations were not carried out in the studied plantation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caucasian alder (Alnus subcordata)
  • Plantation stand
  • Fast growing species
  • Growth and yield
  • Quality and quantity