مطالعة کاج کله‌قندی و توپی، احتمال دو فرم‌ جهش یافتۀ کاج الدار: مقایسۀ ساختار تشریحی سوزن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کاج الدار که از قرن‌ها پیش در ایران کاشته می‌شده، در منطقۀ خواف دچار تغییرات شدید ظاهری شده و دو فرم متفاوت از آن به‌وجود آمده است. هدف از این پژوهش استفاده از صفات آناتومیکی، برای تشریح تمایز ایجادشده در کاج کله‌قندی و توپی است که فرم‌های جهش‌یافته از پایه‌های مادری کاج الدار هستند. نتایج بررسی تشریحی نشان داد که کاج کله‌قندی از نظر تعدادی از صفات آناتومی که ارزش تاگزونومیکی دارند، از دو کاج دیگر متمایز است. شکل سوزن، تعداد روزنه‌ها در واحد سطح و تعداد و موقعیت کانال‌های رزینی از آن جمله‌اند. همچنین وجود تفاوت در صفاتی مانند ضخامت کوتیکول، فاصله‌های میان روزنه‌ها، تعداد روزنه در سطح رویی، محیط سوزن و طول سوزن، بیانگر افزایش توانایی سازگاری به خشکی در این فنوتیپ جدید کاج در مقایسه با کاج الدار و توپی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of Conical and Ball-shaped pines, two probable mutant forms of Pinus eldarica: comparison of needle anatomy structure

چکیده [English]

Eldar pine introduction toIrandates back to many centuries ago. It has been severely changed in morphology in Khaf region and two different forms emerged. This study aims at using anatomical traits to differentiate Conical and Ball-shaped pines which are two new mutant forms of Eldar pine. The results of anatomical comparison showed that Conical-shaped pine is distinguished from two other pines in some valuable taxonomical traits, such as cross sectional form of needle, number of stomata on ventral face per unit area, number and position of resin ducts. Also the difference in characteristics like cuticle thickness, stomatal interval space in row, number of stomata per needle unit area, needle perimeter and length imply increasing the adaptation potential to aridity in Conical-shaped pine spec. nova in comparison with Eldar and Ball-shaped pines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatomy
  • needle
  • Eldar Pine
  • Conical-shaped pine
  • Ball-shaped pine
  • Resin duct