بررسی تأثیر تاریخ کاشت، آبیاری و وجین بر زی توده، نسبت طول ساقه به طول ریشه و درصد شادابی نهال های سرو نقره ای در نهالستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سرو نقره‌ای به‌دلیل کم‌توقع بودن و تحمل زیاد خشکی از گونه‌های مهم برای جنگلکاری در اکوسیستم‌های تخریب‌یافته و نیز فضای سبز شهری و برون‌شهری است. این تحقیق با هدف تعیین بهترین زمان کاشت بذر سرو نقره‌ای و آگاهی از تأثیر آبیاری و وجین بر رشد و نسبت طول ساقه به طول ریشه و درصد شادابی نهال‌های آن در نهالستان زاغۀ خرم‌آباد انجام شد. به این منظور از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح اسپیلت پلات، در سه تیمار زمان کاشت بذر (آذر و بهمن)، آبیاری (در دو سطح، هر دو روز یک ‌بار و هر چهار روز یک‌ بار) و وجین (در دو سطح هفته‌ای یک‌بار و هر دو هفته یک ‌بار) با چهار تکرار استفاده شد. پس از پایان اولین فصل رویش، اندازه‌گیری‌های مورد نظر شامل زی‌توده، نسبت طول ساقه به طول ریشه و درصد شادابی انجام شد. نتایج نشان داد عملیات وجین و اثر ترکیب همۀ تیمارها بر مقدار زی‌تودۀ نهال‌های به‌دست‌آمده معنی‌دار است، به‌طوری که بیشترین مقدار در وجین هر دو هفته یک ‌بار و ترکیب تیمارهای کاشت زمستانه، آبیاری هر دو روز یک ‌بار و وجین دو هفته یک‌ بار بوده است. اثر تاریخ کاشت و ترکیب همۀ عامل‌ها بر نسبت طول ساقه به طول ریشه معنی‌دار شد. نتایج نشان داد که بیشترین نسبت در کاشت پاییزه وجود دارد و ترکیب تیمارهای کاشت پاییزه، آبیاری در سطح هر چهار روز یک ‌بار و وجین در سطح هر دو هفته یک ‌بار بهترین نتیجه را به دنبال دارد. همچنین اثر هر سه تیمار بر درصد شادابی نهال‌ها معنی‌دار بود، به‌طوری که بیشترین درصد شادابی در کاشت پاییزه، آبیاری در سطح هر دو روز یک‌ بار و وجین در سطح هر هفته یک ‌بار است. بر اساس نتایج به‌دست آمده، به‌منظور کاهش هزینه‌های تولید نهال در نهالستان زاغۀ خرم‌آباد، می‌توان دورۀ وجین این گونه را با فاصلۀ زمانی بیشتری انجام داد و با توجه به کمبود نیروی کارگری، زمان کاشت بذر را از زمستان به پاییز تغییر داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of sowing date, irrigation and weed control on biomass, ratio of shoot/root length and vitality rate of seedling Cupressus arizonica in nursery

چکیده [English]

Cupressus arizonica is one of the most important species in forest plantation in degraded ecosystems and urban and suburb areas ofIran due to low ecological demands and tolerance against winter drought and summer heat. This research was done to determine the best time of sowing and to study the effects of irrigation and weeding in growth and shoot/root length and the percentage of seedling vitality in Zaghe nursery, Khoramabad. It was performed as complete randomized block and factorial design with three treatments; sowing date (autumn and winter), irrigation periods ( 2 and 4 days) and weed mechanical control ( 7 and 14 days) and four replications for 15 vases in each replication. At the end of the first growing season, biomass, shoot/root length and vitality rate were measured. The results showed the effects of weed control on biomass were significant and sowing date and irrigation were not. The effects of sowing date and composition of treatments on shoot/root length were significant. The maximum amount of shoot/root length was seen at autumn date and composition of treatments (autumn date, 4-days irrigation and 14-days weed control). The effects of mentioned treatments on vitality rate were significant and its maximum was observed in autumn sowing, 2-days irrigation and 7-days weeding. It is suggested for decreasing the cost of seedlings production in nursery, weed control should be done in long time and autumn sowing can be replaced with winter sowing for better organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seed
  • Sowing date
  • irrigation
  • Weed control
  • Cupressus arizonica
  • Nursery