بررسی صدمات ناشی از بهره‌برداری سنتی به درختان سرپا در شیوۀ تدریجی-پناهی (مطالعۀ موردی: جنگل‌های رویان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بهره‌برداری از جنگل به هر روشی که باشد آسیب به تودۀ باقی‌مانده را به‌همراه خواهد داشت، ولی تلاش‌های منطقی برای کاهش شدت آسیب به درختان سرپا به پایداری جنگل منجر خواهد شد. این بررسی در پارسل شمارۀ 3 از سری 2 جنگل‌های منطقۀ گلندرود در جنوب بخش رویان (علمده) که به شیوۀ تدریجی-پناهی مدیریت می‌شد، انجام گرفت. روش بهره‌برداری در منطقۀ مورد بررسی، روش سنتی یعنی تبدیل چوب به الوار و خروج توسط قاطر بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که در بین درختان مورد بررسی از نظر عمق زخم 5/10 درصد دارای خراش و تغییر رنگ پوست (زخم درجۀ 1)، 8/29 درصد دارای آسیب‌دیدگی پوست درخت بدون کنده شدن پوست (زخم درجۀ 2) و 7/59 درصد دارای کنده شدن پوست درخت به همراه کامبیوم (زخم درجۀ 3) هستند. از نظر مساحت زخم 2/6 درصد از زخم‌ها، مساحتی بیشتر از 500 سانتی‌متر مربع، 5/17 درصد از زخم‌ها سطحی بین 500-100 سانتی‌متر مربع، 9/28 درصد سطحی بین 100-25 سانتی‌متر مربع و 4/47 درصد مساحتی کمتر از 25 سانتی‌متر مربع داشتند. از زخم‌های ایجادشده در جنگل، 5/60 درصد مربوط به کشیدن، 6/32 درصد مربوط به قطع درخت و 9/6 درصد مربوط به عوامل انسانی است. همچنین نتایج نشان داد که حدود 82 درصد از زخم‌ها، مربوط به ارتفاع کمتر از 2 متر از بن درخت است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the damages to residual trees by traditional logging system in Shelter-wood sylvicultural method (Case study: Royan forests)

چکیده [English]

Harvesting system in any form can cause damages to residual stands, but this is clear that decreasing damages to residual stands helps to increase sustainability in forestry. This study was carried out in compartment 3 of district 2 in Galandroud forests in southern Royan which is managed by Shelter-wood method. Logging method in the study area was traditional logging system. Results showed that in damaged trees with respect to the depth of scar, 10.5% of scars have discoloured, 29.8% were skin-damaged but without skin removal, and 59.7% with skin and cambium removal. 6/2% of injuries were more than 500cm2 , 17.5% between 100-500cm2, and 28.9% between 25-100cm2, and 47.4% were less than 25cm2. According to the results, 60.5%, 32.6% and 6.9% of injuries were created by skidding activity, felling activity and human activity, respectively. Also results showed that approximately 82% of damages occurred in the first 2m of the tree bole.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shelter-wood method
  • Traditional System
  • Residual trees
  • Intensity of injury
  • Size of injury
  • Location of injury