عوامل مؤثر بر تمایل به مشارکت در امور اجرایی و حفاظتی پارک‌های جنگلی تهران196

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مشارکت شهروندان در عرصه‌های اجرایی پارک‌های جنگلی تهران است. این پژوهش از نوع همبستگی است که جامعۀ آماری آن، استفاده‌کنندگان از پارک‌های جنگلی شهر تهران (چیتگر، لویزان، طالقانی و سرخه‌حصار) هستند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 202 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تأثیر ادراک کارکرد پارک‌های جنگلی و نگرش شهروندان به مشارکت، بر تمایل آنان به مشارکت در حفاظت و توسعۀ اجرایی معنی‌دار است. همچنین بین تمایل به مشارکت در زمینۀ اجرایی و تمایل به مشارکت در زمینۀ مدیریتی رابطۀ معنی‌دار با 99 درصد اطمینان وجود دارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effective elements on willingness to participate in operational and conservation activities in Tehran forest parks

چکیده [English]

The present research studies factors affecting the amount of citizens' willingness to participate in operational activities inTehran’s forest parks.  This study was a correlational research adopting such a design. The statistical population consisted of users ofTehranforest parks (Chitgar, Lavizan, Taleghani and Sorkhehesar) out of which 202 users were selected using simple random sampling method. A questionnaire was used to collect the data.  The findings revealed that understanding of forest park`s functions and citizen`s attitude toward participation are quite effective in people participation`s willingness to participate. The results show that there is significant relationship between the willingness to participate in operational and managerial activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation
  • Forest parks
  • Willingness to participate
  • Participation in operational and Conservation activities