زیست‌شناسی مقدماتی سوسک برگخوار Chrysomela saliceti Suffrian (Coleoptera: Chrysomelidae)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سوسک‌های برگخوار جنس Chrysomela از آفات مهم نهالستان‌ها و صنوبرکاری‌ها به‌شمار می‌روند. گونۀ Chrysomela populi در بیشتر مناطق صنوبرکاری ایران فعالیت دارد و پژوهش‌هایی هم در مورد آن صورت گرفته‌ است، اما اطلاعات ما در مورد گونه‌های دیگر این جنس بسیار اندک است. زیست‌شناسی گونۀ Chrysomela saliceti با استفاده از حشرات زمستان‌گذرانی کرده در آزمایشگاه (حرارت 1 ± 25 درجۀ سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 70-60 درصد، دورۀ نوری 8 : 16 ساعت تاریکی: روشنایی) که با برگ‌های صنوبر Populus nigra تغذیه شدند، صورت گرفت. میانگین تعداد تخم در هر دسته (20 = n) 53/1 ± 8/45 بود. طول مراحل نابالغ (دورۀ جنینی، سنین سه‌گانۀ لاروی و شفیرگی) به‌ترتیب عبارت بود از: 03/0 ± 49/5، 04/0 ± 86/3، 10/0 ± 64/4، 47/0 ± 28/13 و 0/0 ± 71/5 روز. زنده‌مانی مراحل یاد شده به‌ترتیب 43، 38، 60، 31 و 36 درصد به‌دست آمد. مشاهدات صحرایی در درۀ کاکارضا (استان لرستان) نشان داد که این سوسک به فراوانی از برگ‌های صنوبر و گاهی بید تغذیه می‌کند و دست کم بخشی از جمعیت آن در منطقۀ یادشده بیش از یک نسل در سال دارد. اندازۀ بدن حشرات کامل (30 = n) در گونۀ C. saliceti با طول بدن 09/0 ± 4/8 میلی‌متر نسبت به گونۀ C. populi با طول بدن1/0 ± 3/10 میلی‌متر، کوچک‌تر است. پژوهش‌های بیشتر برای شناخت بهتر ویژگی‌های زیست‌شناسی و اکولوژی سوسک برگخوار C. saliceti در منطقۀ یادشده توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A preliminary study on biology of the leaf beetle Chrysomela saliceti Suffrian (Coleoptera: Chrysomelidae)

چکیده [English]

Leaf beetles of the genus Chrysomela are among the most important leaf feeders of poplar plantations. Chrysomela populi has thrived in many parts of the country and been studied more than other species of the genus Chrysomela. Overwintered adults of C. saliceti were subjected to a biological study under laboratory conditions [T = 25 ± 1 °C; R.H. = 60-70 %; photoperiod (L:D) 16:8 h]. They were provided by fresh leaves of Populus nigra as food. Mean number of eggs per batch was 48.5 ± 1.53 (n = 20). Developmental times of egg, three larval instars and pupa were 5.49 ± 0.03, 3.86 ± 0.04, 4.64 ± 0.10, 13.28 ± 0.47 and 5.71 ± 0.0 days, respectively. The survival of these immature stages were 0.43, 0.38, 0.60, 0.31 and 0.36, respectively. Field observations in Kaka-Reza valley (Lorestan province, west of Iran) revealed that at least a portion of C. saliceti population had more than one generation per year in the region where they fed mostly on poplar trees than on willow. Generally, adults of C. saliceti were smaller (body length: 8.4 ± 0.09 mm) in size than those of C. populi (10.3 ± 0.1 mm) (n = 30). Further studies are required to detail the autecology of C. saliceti in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leaf beetle
  • Chrysomela saliceti
  • biology
  • Poplar
  • Willow