تعیین مناسب ترین طول خط نمونه در برآورد مشخصه های کمی جنگل های زاگرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی اصولی در هر زمینه، به ویژه جنگل، به جمع‌آوری اطلاعات کمی و کیفی مناسب نیاز است. روش‌های مختلف نمونه‌برداری از راه‌های دسترسی به این اطلاعات است. برای اجرای این تحقیق، منطقه‌ای به وسعت 457 هکتار در شمال غربی شهرستان خرم‌آباد انتخاب شد. ارتفاع متوسط منطقه از سطح دریا 1840 متر، شیب متوسط آن بین 12 تا 30 درصد و جهت عمومی این منطقه جنوبی است. با در نظر گرفتن مساحت و توپوگرافی منطقۀ مورد بررسی، از یک شبکۀ آماربرداری با ابعاد 400×200 متر برای نمونه‌برداری استفاده شد، سپس چهل قطعۀ شاهد یک هکتاری به شکل مربع در منطقه پیاده شد. درون هر یک از این قطعات یک هکتاری، نمونه‌برداری به‌وسیلۀ خط‌نمونه‌هایی به طول‌ 50، 75، 100، 125 و 140 متر (بر روی قطر قطعات مربعی) صورت گرفت. نتایج حاصل از نمونه‌برداری به‌وسیلۀ طول‌های مختلف خط‌نمونه با نتایج قطعات شاهد به‌وسیلۀ آزمون تجزیۀ واریانس و همچنین نتایج به‌دست‌آمده از طول‌های مختلف خط‌نمونه با استفاده از فاکتور (E%)2×T با یکدیگر مقایسه شد. نتایج آزمون تجزیۀ واریانس نشان داد که اختلاف معنی‌داری در سطح 05/0 بین نتایج به‌دست آمده از طول‌های مختلف خط‌نمونه در برآورد سطح تاج‌پوشش و تعداد در هکتار با نتایج قطعات شاهد وجود ندارد. بررسی دقت طول‌های مختلف خط‌نمونه نشان داد که خط‌نمونه‌هایی به طول 140 متر هم در برآورد تعداد در هکتار و هم در برآورد سطح تاج‌پوشش، بیشترین دقت را دارند. همچنین مقایسۀ نتایج طول‌های مختلف خط‌نمونه با فاکتور (E%)2×T نشان داد که در برآورد سطح تاج‌پوشش و تعداد در هکتار، به‌ترتیب، خط‌نمونه‌های 75 و 140متری مناسب‌ترند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the most appropriate transect length for estimation of quantitative characteristics in Zagros forests

چکیده [English]

Collection of appropriate qualitative and quantitative data is necessary for proper management and planning. In this research, a region with 457 ha area was selected in northwest of  Khoram Abad. An inventory grid with 200 × 400 m size was designed and established in the study area. Then, 40 control plots with 1 hectare area were laid out. Samplings carried out by diagonal transects with 50, 75, 100, 125 and 140m length on square control plots. Finally, the results of sampling by different lengths of transects were compared with control plots using analysis of variance and (E %) ^2×T criterion. The results of ANOVA showed that different lengths of transects had no significant differences (at confidence level of 95%) with control plots for estimation of species number per hectare and crown cover parameters. Transects with 140m length had the most precision for estimating the above-mentioned parameters. Also, comparison of results for different lengths of transects with (E %) ^2×T criterion showed that transects with 75 and 140m lengths are more appropriate for estimating the crown cover and species number per hectare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest sampling
  • Transect
  • Precision
  • Oak
  • Zagros
  • Crown cover