بهینه سازی ایستا و پویای بهره برداری از جنگل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بهره‌برداری بهینه از جنگل، تابعی از موجودی سرپا، قیمت چوب سرپا، هزینه‌های بهره‌برداری و نرخ سود بازار است. برای تعیین مقدار برداشت بهینه، ابتدا معادلة رویش برای جنگل خیرود نوشهر برآورد شد، سپس با استفاده از مدل خودکاهشی، قیمت چوب سرپا پیش‌بینی و مقدار برداشت بهینه با استفاده از معادلات رویش سالیانة جنگل و قیمت چوب سرپا محاسبه شد. مقدار برداشت بهینه بر اساس آخرین اطلاعات رویش جنگل و قیمت چوب سرپا است که ارزش فعلی سود حاصل از بهره برداری جنگل را به حداکثر می‌رساند. برای تعیین مقدار برداشت بهینة جنگل، ابتدا از روش برنامه‌ریزی تصادفی پویا استفاده شد، سپس نتایج این روش با روش برنامه‌ریزی ایستا مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که اگر از روش برنامه‌ریزی تصادفی پویا به‌جای برنامه‌ریزی ایستا استفاده شود، ارزش خالص فعلی مورد انتظار، حدود 2٦ درصد افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deterministic and dynamic optimization in forest harvesting