بررسی های فلورستیک و جغرافیای گیاهی حوضۀ آبخیز تنگ بن بهبهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

حوضۀ آبخیز تنگ بن در شهرستان بهبهان و در جنوب شرقی استان خوزستان واقع است. این حوضه از نظر جغرافیای گیاهی در محدودۀ رویشی منطقۀ ایران تورانی (بخش جنگلی زاگرس) و منطقۀ رویشی سودانی جای دارد. قرار گرفتن این حوضه در محدودۀ گذر منطقۀ ایران تورانی به سودانی، آن را از نظر جغرافیای گیاهی در موقعیتی خاص قرار داده است. فلور و پوشش گیاهی این حوضه در سال‌های 86- 1385 بررسی شد. گونه‌های نادر و آندمیک این حوضه مشخص و اثر‌های متقابل مناطق رویشی مذکور در آن بررسی شد. به‌طور کلی 202 گونه از 46 تیرۀ گیاهی جمع‌آوری و شناسایی شد که از میان گونه‌های شناسایی‌شده 16 گونه اندمیک و 4 گونه نادر بودند. نتایج نشان داد 7/34 درصد عناصر شناسایی‌شده از عناصر رویشی ایران تورانی، 61/6 درصد از عناصر سودانی و 7/8 درصد نیز از عناصر مشترک ایران تورانی و سودانی بودند. با وجود فاصلۀ بین محدودۀ مورد بررسی و منطقۀ رویشی مدیترانه‌ای، سهم عناصر مدیترانه‌ای از گونه‌های شناسایی‌شده 1/5 درصد بود. عناصر مشترک ایران تورانی و مدیترانه‌ای نیز 35/17 درصد عناصر شناسایی‌شده را به خود اختصاص دادند. بررسی شکل زیستی گونه‌ها نشان داد که با وجود تیپ‌های جنگلی در حوضه، فانروفیت‌ها 9/7 درصد شکل زیستی و تروفیت‌ها و کامفیت‌ها به‌ترتیب با 9/58 و 0/6 درصد بیشترین و کمترین درصد شکل زیستی را دارا بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The studies of flora and phyto geography of Tang Ban watershed basin in Behbahan