مقایسۀ تجدید حجم به روش های صددرصد و 3P (مطالعۀ موردی: سری 2 طرح جنگلداری بابلکنار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تجدید حجم با استفاده از نمونه‌برداری موسوم به 3P از سال 1378 در جنگل‌های شمال کشور به‌منظور کاهش کار میدانی و کاهش هزینه‌ها و تسریع در خروج محموله‌های جنگلی جایگزین تجدید حجم صددرصد شده است. در این روش پس از انتخاب درختان نمونه از بین درختان نشانه‌گذاری‌شده، عملیات میدانی با اندازه‌گیری حجم تنه‌های صنعتی و هیزمی درختان نمونۀ هر پروانه قطع انجام می‌گیرد و ضرایب به‌دست‌آمده به کلیۀ درختان همان پروانه قطع تعمیم داده می‌شود. به‌منظور ارزیابی و مقایسۀ دقت روش 3P با تجدید حجم صددرصد در جنگل احیایی و نیمه‌مخروبه واقع در طرح جنگلداری بابلکنار سری 2 قطعۀ 10، بر روی دو گونۀ انجیلی و ممرز دو روش تجدید حجم به‌صورت جداگانه انجام گرفت. بر این اساس برای گونۀ انجیلی پس از تعمیم ضریب صنعتی 3P در کل حجم نشانه‌گذاری، حجم صنعتی به‌دست‌آمده نسبت به حجم صنعتی واقعی 8/1 درصد کمتر و برای گونۀ ممرز پس از تعمیم ضریب صنعتی 3P در کل حجم نشانه‌گذاری حجم صنعتی به‌دست‌آمده نسبت به حجم صنعتی واقعی 9/3 درصد کمتر است. در این روش از لحاظ زمان صرف‌شده برای اندازه‌گیری درختان نمونۀ 3P (کار صحرایی) نسبت به تجدید حجم صددرصد و هزینۀ اجری کار، حدود 33 درصد و از لحاظ زمان محاسبۀ حجم و نوشتن تجدید حجم (کار ستادی) حدود 23 درصد صرفه‌جویی شد. در مجموع می‌توان انتظار داشت با رعایت اصول فنی در قطع، اندازه‌گیری، محاسبات و همچنین بهبود جدول‌های حجم روش 3P نتایج قابل قبول و منطقی به‌دست آید.

عنوان مقاله [English]

A comparison of volume renew by 3P and traditional methods (case study: forestry plan of Babolkenar)