بررسی صحت روش نمونه برداری فاصله ای نزدیک ترین فرد در جنگل های بلوط غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

روش نمونه‌برداری نزدیک‌ترین فرد یکی از روش‌های نمونه‌برداری فاصله‌ای است که برای اندازه‌گیری تراکم (تعداد در واحد سطح) و تاج‌پوشش گیاهان به‌کار می‌رود. برای برآورد تراکم با این روش روابط مختلفی ارائه شده است. در این بررسی کاربرد این روابط (با توجه به‌معیار صحت) به‌منظور برآورد تعداد در هکتار و درصد تاج‌پوشش درختان در جنگل‌های بلوط زاگرس در جنگل آموزشی، پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه بررسی شد. در محدوده‌ای به مساحت50 هکتار که قبلأ در آن آماربرداری صددرصد انجام شده بود، 50 نقطه نمونه‌برداری برای روش نمونه‌برداری فاصله‌ای نزدیک‌ترین فرد به‌صورت منظم با شروع نقطه تصادفی برداشت شد و برای برآورد تعداد در هکتار از روابط مختلف مربوط به این روش استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که برای برآورد تعداد در هکتار درختان در جنگل مورد بررسی، با توجه به معیار صحّت قابل قبول (صحّت کمتر از 10 درصد)، روابط ارائه‌شده توسط Morisita و Batcheler & Bell از بین روابط ارائه‌شده مناسب هستند و برای برآورد درصد تاج‌پوشش درختان هیچکدام از روابط ارائه‌شده مناسب نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of accuracy of nearest individual sampling method in Zagross forests