بررسی حاشیه بازاریابی چوب های راش، ممرز، توسکا و افرا (مطالعه موردی: جنگل شفارود در استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این تحقیق، ارزیابی و تحلیل مدل‌های حاشیه بازاریابی چوب‌های جنگلی با توجه به نوع گونه، درجه‌بندی گرده‌بینه و نوع وسیله حمل و نقل است. به این منظور اطلاعات مربوط به قیمت پیشنهادی و قیمت فروش گرده‌بینه‌های راش، توسکا، ممرز و افرای تولیدی سال 1387 جنگل شفارود و همچنین هزینه‌های مربوط به تبدیل گرده‌بینه، حمل و نقل و فروش ضایعات، از راه مصاحبه جمع‌آوری شد. بر اساس این اطلاعات، شاخص‌های مختلف مانند حاشیه بازاریابی، سهم قیمت تولیدکنندگان از قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان و سود بازاررسانی محاسبه شد. برای دستیابی به تأثیر عامل‌های نوع گونه، درجه‌بندی گرده‌بینه و نوع وسیله حمل و نقل بر حاشیه بازاریابی از تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه در سطح احتمال 5 درصد با استفاده از نرم‌افزارSPSS 13  بهره گرفته شد. گروه‌بندی میانگین‌ها نیز بر اساس روش دانکن انجام گرفت. نتایج نشان می‌دهد که اثر نوع گونه و درجه گرده‌بینه بر حاشیه بازاریابی معنی‌دار است، درحالی‌که نوع وسیله حمل و نقل بر آن تأثیر معنی‌داری ندارد. این تحقیق نشان داد که حاشیه بازاریابی و در نتیجه مقدار سود بازاررسانی به‌ترتیب از گونه‌های راش، ممرز، توسکا به گونه افرا کاهش می‌یابد. حاشیه بازاریابی و در نتیجه مقدار سود بازاررسانی درجات پایین‌تر گرده بینه، بیشتر برآورد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Market margin model of beech, hornbeam, alder and maple timbers (case study: Shafarod forest, Guilan providence)