ارزیابی مناطق تهران از منظر شاخص‌های ساختاری جنگل‌های شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری/دانشگاه تهران

2 استاد/دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار/دانشکده اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

4 دانشیار/دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع تفاوت­های منطقه­ای در برنامه­های راهبردی کشور و همچنین تأثیر مستقیم جنگل­های شهری در توسعۀ پایدار شهرها، به شناسایی تفاوت­های منطقه­ای از منظر شاخص­های جنگلداری شهری در تهران پرداخته است. بر این اساس، شش شاخص شناسایی و داده­های متناظر با آنها از شهرداری تهران و سازمان پارک­ها و فضای سبز تهران، برای نه منطقه از شهر تهران گردآوری شد. به­منظور وزن­دهی شاخص­ها برای ایجاد شاخص ساختاری جنگلداری شهری تهران، از روش تحلیل مولفه­های اصلی استفاده و شاخص­های ساختاری برای مناطق محاسبه و سطح­بندی شد. برای رفع اختلاف مقیاس، از روش تقسیم بر میانگین استفاده شد. مجموع مجذورات بارهای عاملی چرخش­یافته و مجموع مجذورات بارهای عاملی استخراج­شده نشان داد این سه عامل در مجموع قابلیت نمایان کردن 609/87 درصد واریانس­ها را داشتند. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که مناطق 22 و 4 تهران از لحاظ شاخص­های جنگلداری شهری در رتبه­های اول و دوم­اند و شرایط مناسب­تری نسبت به سایر مناطق تهران دارند. در حالی که مناطق 11، 16 و 10 تهران در رتبه­های آخر جای گرفتند. تهیۀ شاخص­های ترکیبی برای جنگل­های شهری تهران، اولین بار در این پژوهش با هدف همراستایی بیشتر طرح­های تصویب­شده با نیازهای شهروندان و ارتقای کیفیت زندگی آنان انجام گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating Tehran districts from perspective of urban forestry’s structural indicators

نویسنده [English]

  • sara zare 1
1
2
3
4
چکیده [English]

According to the importance of regional differences in the country’s strategic plans and also direct role of urban forests in sustainable development of cities, this research at identifying the regional differences from the perspective of urban forestry indicators. For this purpose, initially, six indicators have been identified and their related data has been gathered for nine urban districts of the Tehran from Tehran Municipality and Park and Green Spaces Organization. In order to weight the indicators for providing Tehran urban forest’s structural indicators, the factor analysis method has been used and structural indicators for the districts have been calculated and categorized. Dividing by the average method was used to remove the differences in scales. The sum of squared rotated loadings and sum of squared extracted loadings showed three components totally can reveal 87.60% of the variances. According to the results, Tehran districts  4 and 22, have been mainly ranked first and second from the aspect of urban forest’ indicators and have better conditions compared with other districts. While district 11, 16 and 10 in Tehran are ranked among the last. For the first time, in this research, providing structural indicators for Tehran urban forests was done, with the aim of more alignment of approved projects with the needs of citizens and improving their quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural indicator
  • urban forestry
  • Principal Component Analysis method