بررسی تغییرات کمی ساختار توده های جنگلی به کمک آماربرداری صد در صد (بررسی موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود نوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی جنگل شناسی، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد بازنشسته گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

با بررسی ساختار جنگل نه‌تنها وضعیت جنگل از نظر ترکیب گونه‌ای، نحوۀ آشکوب‌بندی و مراحل توالی مشخص می‌شود، بلکه می‌توان آیندۀ جنگل را از نظر رویش، تغییرات تنوع گونه‌ای، تاج‌پوشش و سطح مقطع پیش‌بینی کرد. هدف این تحقیق بررسی کمّی‌سازی ساختار توده و پویایی توده‌های جنگلی با استفاده از روش مثلث ساختار است. این بررسی در سطح حدود 150 هکتار واقع در پارسل‌های 305، 306، 309، 310 و 311 در بخش گرازبن جنگل خیرود دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام گرفت. برای این منظور از دو دورۀ آماربرداری صددرصد استفاده شد. سپس تعداد و حجم سرپا در هر طبقۀ قطری به‌دست آمد. نتایج این بررسی نشان داد تغییرات تعداد و حجم کل گونه‌های موجود در هر پارسل، شامل گونه راش، ممرز و پلت در طی ده سال فاصلۀ زمانی بین دو دورة آماربرداری با استفاده از آزمونt  جفتی معنی‌دار نیست. با توجه به کند بودن تغییرات می‌توان نتیجه‌گیری کرد که یک دورة ده‌ساله زمان مناسبی برای بررسی مشخصه‌های در نظر گرفته‌شده در این تحقیق نیست و لازم است نسبت به پایش تغییرات با تجدید آماربرداری در دوره‌های ده‌سالۀ متوالی اقدام شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود استفاده از روش‌های پایش و کنترل ساختار جنگل به‌همراه دخالت‌های مدیریتی در طی زمان به‌عنوان راه حلی برای افزایش کمیت و کیفیت توده‌های جنگلی در تفکر جنگل‌شناسی همگام با طبیعت در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quantitative changes of forest stand structure through full calipering method

نویسنده [English]

  • mohsen javanmiri 1
چکیده [English]

By examining the forest structure not only the forest conditions such as species composition, story and succession are determined, but also the future of forest in relation to growth, species diversity changes, canopy cover and basal area could be predicted. The purpose of this study was to quantify the stand structure and forest stands dynamics through triangle structure method. The current survey was carried out in compartments 305, 306, 309, 310 and 311 about 150 ha in Gorazbon district of experimental Kheyrud forest. For this purpose, two full calipering periods were used. The frequency and stocking volume at each diameter class were then obtained. The results showed that there was not significant differences between two inventory periods about beech, hornbeam, and maple individuals and their volume by using paired t-test. Generally, due to subtle changes, it is concluded that a 10-year period is not appropriate to examine the considered factors. Therefore, it is necessary the changes monitoring is done by repeated inventories in successive 10 year periods. Therefore, it is suggested the monitoring methods and control of forest structure dynamics over times through reliable data, as a solution for the forest management practices to increase the quality and quantity of forest stands by management interferences in the nature oriented silviculture context are specially considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamics
  • Forest structure
  • Full calipering inventory
  • Gorazbon
  • Triangle structure