پاسخ شاخص‌های رشد نهال ارغوان معمولی (Cercis siliquastrum L.) به سطوح مختلف آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

چکیده

ارغوان معمولی (Cercis siliquastrum L.) گونه‌ای مناسب برای بهبود تثبیت ازت خاک و ایجاد چشم‌انداز طبیعی برای پارک‌ها و حاشیه جاده‌ها است. این پژوهش به بررسی رشد، توسعه و مقاومت به خشکی نهال ارغوان معمولی با اعمال تیمارهای مختلف آبیاری می‌پردازد. بدین منظور در گلخانۀ تحقیقاتی، ابتدا طی 90 روز مبادرت به تولید نهال (ارتفاع  حدود 30 سانتی‌متر) بذرهای تهیه شده ارغوان شد.  سپس نهال­ها در سطوح آبیاری 4، 8، 12 و 16 روزه به‌مدت 70 روز در قالب طرح کاملاً تصادفی (با سه تکرار) قرار گرفتند. آبیاری اثر معنی‌دار بر کلیۀ شاخص‌های مورفولوژیکی نهال ارغوان داشت، ‌طوری­که طول ساقه، طول ریشه، سطح ویژۀ برگ، زی‌تودۀ خشک ساقه و برگ در سطح 5 درصد و سایر شاخص‌های مورفولوژی در سطح 1 درصد در بین سطوح مختلف آبیاری متفاوت بودند. بزرگترین اندازۀ طول ساقه، قطر یقه، تعداد برگ، سطح برگ، زی‌تودۀ ساقه و برگ، رویش ارتفاعی و قطری یقه و زنده‌مانی در نهال‌های با دورة آبیاری 4 روزه مشاهده شد. نهال‌های با دورۀ آبیاری 8 روزه دارای بیشترین مقدار حجم ریشه و زی‌تودۀ ریشه بودند، درحالی که بزرگترین اندازۀ طول ریشه، سطح ویژة برگ و نسبت طول ریشه به ساقه در دورۀ آبیاری 16 روزه حاصل شد. نتایج بیانگر این است که اگرچه دورۀ آبیاری 4 روزه مناسب‌ترین دوره برای پرورش نهال ارغوان است، با این وجود دورۀ آبیاری 8 روزه به‌دلیل تامین مناسب نرخ زنده‌مانی و شاخص‌های رشد، و نیز کاهش هزینه و سهولت رویش نهال، می­تواند گزینة خوبی برای پرورش نهال ارغوان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of growth indices of Judas tree seedling to different irrigation periods

نویسندگان [English]

  • Naser Nourozi Haroni 1
  • Masoud Tabari Kouchaksaraei 2
  • Ehsan Sadati 3
چکیده [English]

Judas tree (Cercis siliquastrum L.) is a suitable species for improving the soil nitrogen fixation and creating the natural landscape in parks and roadsides. This study was aimed to investigate the growth, development and drought resistance of Cercis seedlings by applying different irrigation periods. First, the seeds of Cercis were treated to germinate and reach to seedling phase (30 cm in height) for 90 days. Then, the seedlings were examined in a completely randomized design with four irrigation periods (4, 8, 12, and 16 days) and three replicates for 70 days. Irrigation significantly affected all morphological characters whereas stem length, root length, specific leaf area, shoot dry mass, leaf dry mass (p≤ 5%) and other characters (p≤ 1%) were different among the irrigation periods. The highest stem length, collar diameter, leaf number, leaf area, shoot dry mass, leaf dry mass, collar diameter growth, height growth and survival rate were observed in 4-day irrigation period. Seedlings with 8-day irrigation period had the greatest root volume, root dry mass and plant dry mass. This is while that, the 8-day irrigation period induced the greatest root length, specific leaf area and root/shoot ratio. The results revealed that the 4-day irrigation period was suitable for raising the Cercis seedlings; however, due to the satisfactory survival and growth, as well as the low cost and easy maintenance of seedlings, the 8-day irrigation period can be a good alternative for seedling production of this species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cercis siliquastrum
  • Height growth
  • Irrigation period
  • Root dry mass
  • Seed germination
  • water stress