تعیین افت کمی و کیفی چوب ناشی از عملیات قطع درخت با اره¬موتوری (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پیش‌بینی و برآورد مقدار چوب حاصل از عملیات بهره‌برداری، یکی از موارد اساسی در مدیریت بازار فراورده‌های چوبی در طرح‌های جنگلداری است. هدف این تحقیق، دستیابی به نکات زیر است: مقدار چوب آسیب‌دیده در مرحلۀ قطع، نوع آسیب‌های پدید آمده و ارزش افت چوب در اثر قطع و مجموعۀ کارهایی‌که برای پیشگیری و کاهش آثار صدمه‌دیدگی چوب در طول عملیات قطع می‌توان انجام داد. این تحقیق در پارسل‌‌های 208 و 211 بخش نمخانۀ جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود انجام گرفت. به‌منظور محاسبۀ افت چوب در اثر قطع درخت با استفاده از اره‌موتوری و محاسبۀ افت ارزش آن، در مجموع 206 اصله درخت از گونه‌های راش و ممرز به‌صورت تصادفی بررسی و اندازه‌گیری شد. پس از قطع درخت، صدمه‌دیدگی چوب در اثر قطع بر روی تنۀ درخت افتاده اندازه‌گیری شد. از کل حجم چوب‌های قطع‌شده در منطقۀ مورد بررسی، 87/46 مترمکعب (2/5 درصد)، صدمه دیدند. بیشتر صدمات مشاهده‌شده در این بررسی، شکستگی و خرد شدن چوب است که حدود 6/51 درصد کل حجم چوب صدمه‌دیده را شامل می‌شود. بقیۀ موارد شامل ترک یا شکاف طولی (5/32 درصد)، جدا شدن به‌صورت ورقه‌ای (4/4 درصد) و ارتفاع بیش از حد در کندۀ درخت (9/9 درصد) است. در نهایت با توجه به افت قیمت مربوط به کاهش در هر گروه از محصولات، کاهش ارزش چوب برآورد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative and qualitative of wood loss following motor-manual tree felling (Case study: Kheyrud forest)

چکیده [English]

Understanding “what kind of damage, where it occurs during the timber harvesting process, and how serious it is” can help the wood products industry to make proper decisions and take the necessary precautions to promote better utilization of forest resources. The objectives of this study are to determine which processes cause damage, the type of damage, where and how they occur, to focus on whether the volume and value of hardwood logs harvested in this region are affected by harvest operations, to determine what actions can be taken to minimize the effects of damage throughout the tree felling process. This study was carried out in compartments 208 and 211 in Namkhaneh district in Kheyrud forest. In order to calculate the wood value loss following tree felling, 206 trees consisting of beech and hornbeam species were measured. There were five types of damage recorded: split damage, gouge damage, slab damage, scrape damage & no damage. The total volume of damaged logs was 46.87 cubic meters (5.2 %) for all trees. The majority of woody tissue damage is caused by splits and slabs. Gouges and scrapes caused a small amount of volume loss. Finally, wood value losses for each group were measured.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Timber harvesting
  • Tree felling
  • wood value loss
  • log damage