مقایسۀ برخی عناصر غذایی در برگ شش گونۀ اکالیپتوس و رابطۀ آن با خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی احتمال تأثیر منفی جنگلکاری اکالیپتوس بر حاصلخیزی خاک و تغذیۀ گونه‌های مختلف اکالیپتوس و اختلاف شش گونۀ مورد بررسی از نظر اندازۀ سه عنصر ازت، پتاسیم و فسفر در برگ‌ها، در یک تودۀ 24 ساله در استان گیلان و در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار، با استفاده از گونه‌های Eucalyptus camaldulensis، E. macarthurii، E. maidenii،E. rubida، E. saligna و E. viminalis انجام گرفت. در هر واحد آزمایشی 100 اصله درخت به فاصله 2 × 2 متر کاشته شده بود که سه اصله به‌صورت تصادفی انتخاب شد و برای تجزیۀشیمیایی و تعیین مقدار عناصر ازت، فسفر و پتاسیم در برگ‌ها، نمونه‌برداری از یک سوم انتهایی تاج درخت انجام شد. نتایج نشان داد که میان تیمارها فقط از نظر درصد ازت، اختلاف معنی‌دار مشاهده می‌شود. کمترین مقدار ازت به گونۀ E. maidenii مربوط بود و پنج گونۀ دیگر اختلاف معنی‌داری نداشتند. همچنین رابطۀ رگرسیون میان درصد پتاسیم برگ‌های اکالیپتوس و دو خصوصیت خاک شامل درصد فسفر و درصد پتاسیم و میان درصد فسفر برگ‌های اکالیپتوس و درصد فسفر خاک معنی‌دار بود. با مقایسۀ عناصر غذایی برگ‌ها و خاک زیرآشکوب، کمبودی در برگ‌ها مشاهده نشد و به‌نظر می‌رسد جنگلکاری اکالیپتوس تأثیر منفی بر حاصلخیزی خاک و رشد درختان اکالیپتوس ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of some macro-nutrient elements in foliar of six eucalypt species at a 24 year-old plantation

چکیده [English]

Studying the soil and eucalypt relationships is essential for eucalypts plantation and avoidance of their negative effects on soil productivity. For this purpose, eucalypt species trial consisting of six species (E. camaldulensis, E. macarthurii, E. maidenii, E. rubida, E. saligna, and E. viminalis) planted in 1983 was conducted. Randomized Complete Blocks with four replicates at 2 x 2 m spacing and total number of 100 seedlings at each plot was used for this research. At each plot, three trees were randomly selected and leaf sampling was done for each tree at 1/3 of upper height at the end of summer. The aim of the study was to investigate the nutrients of six eucalypt species planted at Guilan province,Iran. The results showed that there was not significant difference among the replicates regarding the amount of N, P and K, but there was significant difference between the eucalypt species in respect to amount of N. There was significant correlation between K% and P% of eucalypt leaves and some soil characteristics. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eucalyptus
  • Soil productivity
  • Leaf analysis
  • nitrogen
  • Phosphorus