مقایسۀ مقدار ترسیب کربن خاک در جنگلکاری¬های خالص سوزنی¬برگ و پهن¬برگ (مطالعۀ موردی: طرح جنگلداری دهمیان، مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تراکم دی‌اکسیدکربن اتمسفر در اثر فعالیت‌های انسانی، روند گرم شدن کرۀ زمین را بسیار افزایش داده است. اکوسیستم‌های جنگلی و مدیریت بهینۀ آن، نقش بسیار مهمی در جذب کربن اتمسفر ایفا می‌کند. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر جنگلکاری‌های طرح جنگلداری دهمیان در مقدار ترسیب ‌کربن خاک انجام گرفته است. نمونه‌برداری خاک   به‌صورت منظم تصادفی و از عمق‌های 10-0 و 20-10 سانتی‌متری انجام گرفته است. در مجموع، 54 نمونه خاک از 4 تودۀ 35 سالۀ جنگلکاری‌شده با گونه‌های پیسه‌آ (Picea Abies L. Krast)، کاج سیاه (Pinus nigra Arn)، ون (.Fraxinus excelsior L)  و بلوط بلند مازو (Quercus castanifolia C.A.Mey) برداشت و به آزمایشگاه منتقل شد. مشخصه‌های بافت خاک، اسیدیتۀ خاک، وزن مخصوص‌ ظاهری، هدایت الکتریکی، کربن آلی و نیتروژن کل در آزمایشگاه اندازه‌گیری شد. نتایج  نشان می‌دهد که ترسیب‌کربن خاک در تودۀ پیسه‌آ (3/124 تن در هکتار) به‌طور معنی‌داری (05/0P<) بیشتر از کاج سیاه (7/94 تن در هکتار)، ون (6/87 تن در هکتار) و بلوط بلندمازو (1/78 تن در هکتار) است. مقدار کربن آلی، اسیدیته، نیتروژن و هدایت الکتریکی خاک در بین توده‌های مورد بررسی، اختلاف معنی‌داری را نشان می‌دهد (01/0P<). نتیجۀ رگرسیون گام به گام نشان داد که درصد نیتروژن و نسبت کربن به نیتروژن به‌ترتیب از مهم‌ترین اجزای تأثیر‌گذار بر مقدار کربن آلی خاک در توده‌های بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of soil carbon sequestration in hardwood and softwood monocultures (Case study: Dehmian forest management plan, Mazindaran)

چکیده [English]

Emission of carbon dioxide via human activities is known as the main cause of global warming. Appropriate forest management practices can have effective role to mitigate carbon emission as well as adsorb atmospheric carbon. The present research was carried out to investigate the effect of 35 years old Common ash (Fraxinus excelsior L.), Chestnut-leaved Oak (Quercus castaneifolia C.A.Mey), Norway spruce (Picea abies L. Krast) and Black pine (Pinus nigra Arn.) plantations on soil carbon sequestration in Dehmian plantation. Systematic soil sampling was done randomly. Totally 54 soil samples were taken from the top soil layers (0 – 10 and 10 – 20cm depths) in four plantations. Soil texture, pH, bulk density, electrical conductivity, organic carbon and total nitrogen were measured in the laboratory. Analysis of variance indicated that the amount of soil carbon sequestration of softwood plantations stands increased in comparison with hardwood ones. Results showed that the amount of soil carbon sequestration in Norway spruce stand (124.27 ton/ha) was significantly (P<0.05) higher than Black pine (94.67 ton/ha), Common ash (87.58 ton/ha) and oak (78.11 ton/ha). Results of stepwise regression showed that nitrogen percentage and C/N ratio were the most important factors affecting soil organic carbon content. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reforestation
  • Soil
  • Carbon sequestration
  • Stepwise regression