بررسی رابطۀ بین تعداد نمونه و تنوع ژنتیکی راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

دستیابی به تعداد نمونه، موضوع مهمی در پژوهش¬های تنوع ژنتیکی و برنامه‌های حفاظتی است. ارزیابی تعداد نمونۀ لازم و کافی، به اطلاعات دقیقی در مورد تنوع و تمایز ژنتیکی نیاز دارد که به¬طور معمول در دسترس نیست. در این پژوهش تعداد نمونۀ مورد نیاز برای برآورد دقیق تنوع ژنتیکی در سطح درختان بالغ و نتاج در یک جمعیت راش (Fagus orientalis Lipsky) در مرکز جنگل‌های خزری ایران بررسی شد. به این منظور ژنوتیپ 350 درخت بالغ و 480 بذر از 60 درخت مادری به¬وسیله 4 میکروساتلایت هسته‌ای تعیین شد. نتایج نشان داد که حدود 300 درخت برای اندازه‌گیری صحیح غنای آللی یک توده مورد نیاز است. درصورتی‌که برای محاسبۀ هتروزیگوتی مورد انتظار تعداد درخت کمتری (30 درخت) کفایت می‌کند. از آنجا که بذرهای بررسی¬شده از 50 درخت مادری (هر درخت حداقل 8 بذر)، حدود 90% از تنوع آللی موجود در تودۀ مورد بررسی دربر دارند، بنابراین جمع‌آوری بذر حداقل از 50 درخت از هر توده برای برنامه‌های حفاظتی توصیه می‌شود. با وجود اینکه اکثر آلل‌های موجود در درختان توده در بذرها نیز مشاهده شدند، ولی تنوع ژنتیکی بذرها به¬طور قابل توجهی کمتر از تنوع ژنتیکی درختان توده بود که نشان¬دهندۀ اهمیت حفاظت از توده‌های طبیعی و حفاظت in situ است. این نتایج برای دیگر گونه‌های درختی که توزیع (گسترده)، روش ازدیاد (باد‌گرده افشان، انتشار بذرها به¬وسیلۀ جاذبه)، تراکم (حدود 400-200 پایه در هکتار) و ساختار ژنتیکی مشابهی با راش دارند، قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between sample size and genetic diversity in oriental beech (Fagus orientalis Lipsky)

چکیده [English]

Sample size is a critical issue for genetic diversity studies and conservation programs. However, sample size evaluation requires previous knowledge of genetic diversity. Here, we evaluated sample size requirements for accurate genetic diversity in adult trees and family arrays in a Fagus orientalis Lipsky population in central Hyrcanian forests ofIran. Data consisted of 350 adult trees and 480 offspring's from 60 mother tree genotyped at four nuclear microsatellites. Results indicated that several adult individuals (about 300) are necessary for accurate measures of allele richness. However, expected heterozygosity requires smaller samples (30). Seeds from 50 trees captured about 90% of adult allelic diversity suggesting that seed sampling is heavily finalized for allele counts, and this should be considered in conservation programs. Nevertheless, gene diversity of seeds was lower than that of the adult population, which emphasizes on conservation of natural stands and in situ conservation programs. Extrapolation of these results to other tree species with similar distribution (widespread), way of propagation (wind-pollinated, dispersion of the fruits by gravity), density (about 200-400 individuals in ha), and genetic structure as oriental beech could be possible.