کاربرد دو روش کریجینگ و IDW در پهنه‌بندی تراکم و تاج‌پوشش جنگل‌های شاخه‌زاد بلوط (مطالعۀ موردی: منطقۀ کاکارضای خرم‌آباد لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق به‌منظور بررسی ساختار مکانی متغیرهای تراکم و تاج‌پوشش جنگل‌های شاخه‌زاد بلوط کاکارضای خرم‌آباد و امکان استفاده از دو روش درون‌یابی کریجینگ و IDW برای برآورد و نقشه‌سازی آنها در عرصه‌ای به مساحت 54 هکتار انجام گرفت. نمونه‌برداری با استفاده از شبکه‌ای منظم به ابعاد 100×100 متر و با اندازه‌گیری قطعات نمونۀ دایره‌ای‌شکل 15 آری انجام گرفت. در مجموع 54 قطعه نمونه در این عرصه اندازه‌گیری شد. با استفاده از داده‌های زمین‌‌مرجع برداشت‌شده، واریوگرام‌های تجربی همسانگرد برای متغیرهای تراکم و تاج‌پوشش جنگل محاسبه شد. نتایج واریوگرافی نشان داد که متغیرهای مورد بررسی از ساختار مکانی متوسطی برخوردارند. ابتدا مدلی کروی بر واریوگرام‌ها برازش شد. سپس برآوردها به‌‌روش کریجینگ معمولی با بلوک‌های 38×38 متر و نیز به‌روش IDW انجام گرفت. نتایج ارزیابی روش‌ها نشان داد که برآوردها نااریب هستند، در نتیجه می‌توان نقشۀ توزیع مکانی متغیرهای تراکم و تاج‌پوشش را با دقتی مناسب تولید کرد. براساس نتایج تحقیق حاضر می‌توان استفاده از دو روش کریجینگ و IDW را برای کمک به برنامه‌ریزی در دیگر جنگل‌های شاخه‌زاد بلوط در منطقه زاگرس که وضعیتی مشابه با عرصۀ این تحقیق دارند، توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Kriging and IDW methods in mapping of crown cover and density of coppice oak forests (case study: Kakareza region, Khorramabad)

چکیده [English]

This research was conducted to investigate the spatial structure to estimate the crown cover and density of a coppice oak forest in west of Iran (Loristan province) using Kriging and IDW (Inverse Distance Weighting) interpolation methods. Field sampling was performed based on a 100m×100m systematic grid using 1500 m2 circular samples of. Totally, 54 sample plots were measured at 54 ha. Experimental variograms for forest stem density and crown cover were calculated and plotted using the geo-referenced inventory plots. The calculated variograms of stem density and crown cover showed medium spatial autocorrelation fitted by spherical models. Estimations were made by ordinary block (38m×38m) kriging and IDW (power=2). Cross-validation results showed that all estimations are unbiased. Therefore, Kriging and IDW are able to accurately estimate and map the crown cover and density of this kind of coppice forests. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Density
  • Crown cover
  • Kriging
  • IDW
  • Coppice oak forests