تأثیر بهبود شرایط خاک بر پاسخ¬های انباشت فلز کادمیوم در نهال¬های یک¬سالۀ صنوبر (Populus alba L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

منابع انسانی آلودگی کادمیوم در خاک‌ها، به‌ویژه در خاک‌های زراعی به نگرانی بزرگی تبدیل شده است. گیاه‌پالایی روشی ساده، اقتصادی و سازگار با محیط‌زیست برای پالایش محیط‌های آلوده به‌شمار می‌آید. در این تحقیق، اثر بستر‌های کاشت بر انباشت کادمیوم در اندام‌های هوایی (برگ، ساقه و شاخه‌ها) و اندام زیرزمینی نهال‌های یک‌سالهء صنوبر (Populus alba L.) بررسی شد. 3 بستر ‌کاشت تهیه‌شده با 4 غلظت نمک کلرید‌کادمیوم (CdCl2,2.5H2O) به‌طور یکنواخت و در خارج از گلدان آلوده گردید. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار انجام شد. در پایان تابستان (6 ماه دورۀ رشد)، میزان انباشت فلز کادمیوم در برگ‌ها، ساقه/شاخه‌ها و ریشه‌های صنوبر‌ها تعیین شد. نتایج نشان داد که اگرچه تفاوت انباشت در اندام‌ها، در بستر‌های کاشت مختلف در برخی حالت‌ها متفاوت نبود (01/0P <)، اما با توجه به تولید زی‌تودۀ بیشتر در بستر‌های‌کاشت بهبود‌یافته در مقایسه با بستر کاشت شاهد، جذب کل کادمیوم به بیش از 2 برابر نسبت به بستر کاشت شاهد در آلودگی 150 میلی‌گرم کادمیوم در کیلوگرم رسید. استفاده از کلات‌کننده‌های سنتتیک در راستای افزایش کارایی گیاه‌پالایی، اثرهای محیط زیستی زیادی به‌همراه دارد، درحالی‌که در روش‌های سازگار با طبیعت، این اثرهای نامطلوب وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of soil amendment on cadmium accumulation responses in one-year old Populus alba L. seedling

چکیده [English]

Anthropogenic sources of cadmium in soils, and in particular in arable soils are of great concerns. Phytoremediation is a simple, cost-effective and environmental friendly technique to clean up the contaminated environment. In this research, the influence of soil amendment on accumulation of cadmium by one-year old Populus alba L. seedling was investigated. CdCl2,2.5H2O salt were spiked to three prepared substrates and mixed homogenously. The experiment was carried out in a factorial experimental design with complete random design with three replicates. At the end of summer, the amounts of cadmium accumulation in leaves, shoots and roots were measured. The results indicated that higher biomass productions in amended substrates compared to control led to increase of total cadmium uptake two times more than that in control substrate at 150 mg kg-1 cadmium supply, although in some cases, there was no significant difference in cadmium accumulations among substrates (P<0.01). Using synthetic chelating agents in order to enhance phytoremediation leads to increases of the environmental impacts while they are not expected when close-to-nature approaches are applied. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadmium
  • Phytoremediation
  • Substrate
  • Synthetic chelating agent
  • Populus