اثر تراکم درختان بر استقرار نهال در تودۀ جنگلی کاج تدا (مطالعۀ موردی: پیلمبرا، گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

برای بررسی اثر مقدار انبوهی درختان بر استقرار نونهال و تحول تودۀ همسال به ناهمسال درجنگل کـاج تــــدا، پهنه‌ای به مساحت حدود 5/1 هکتار انتخاب و تحقیق در چارچوب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تیمار مقدار انبوهی تنک، نیمه‌انبوه و انبوه به‌ترتیب با 5، 20 و 25 مترمربع رویۀ زمینی یا سطح مقطع برابرسینه در هکتار در چهار تکرار (درکل 12 پلات 1000 مترمربعی به اضافۀ حاشیه) به‌مدت 5 سال (84 تا 89) اجرا شد. خراش سطحی خاک برای کمک به زادآوری به‌صورت دستی انجام گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در پایان سال پنجم نشان داد که تعداد درخت در هکتار بر شمار نهال مستقرشده مؤثر بود و در تیمار تنک با 135 درخت در هکتار تا 40000 و در تیمار انبوه با 270 درخت  تا 11000 نهال در هر هکتار مستقر شد که تفاوت آنها در سطح یک درصد معنی‌دار است؛ درحالی‌که تیمار نیمه‌انبوه با 182 درخت با حدود 27000 نهال، وضعیت میانه داشت. میانگین بلندی نهال‌ها از10تا150 سانتی‌متر متغیر بود، به‌طوری‌که بلندترین نهال‌ها در تیمار نیمه‌انبوه با میانگین 115 سانتی‌متر مشاهده شد و تفاوت آن با تیمار انبوه با میانگین 5/29 سانتی‌متر، در سطح یک درصد معنی‌دار بود. این تحقیق نشان داد هرچه توده بازتر باشد، نهال بیشتری مستقر می‌شود، که با سرشت نورپسندی کاج تدا مطابقت دارد، ولی در صورت باز بودن زیاد توده، از قدرت رقابت نهال‌ها کاسته می‌شود و گیاهانی چون تمشک و آقطی و ازملک غالب خواهند شد. تعداد 180 تا 200 اصله درخت در هکتار در پایان عملیات تنک‌کردن در توده‌های همسال کاج تدا برای تجدید نسل و هدایت آن به توده‌های ناهمسال پیشنهاد می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of tree density on seedling establishment in loblolly pine stand (Case study: Pylambra, Guilan)

چکیده [English]

In order to study the tree growth and natural regeneration of loblolly pine in a 33-year-old plantation in Pylambra region (Guilan province), 1.5 ha of well stocked stand was selected. This study was done as randomized complete block design with three treatments as: T1, low density (15m2 basal area ha-1), T2, medium density (20m2 basal area ha-1) and T3, high density (25m2 basal area ha-1) with four replicates. Soil surface scarification was carried out at the first year. Diameter at breast height, total height of trees in each plot (1000m2), number and height of pine regenerations in subplot with an area about 10 m2 were measured. Results show that the height of Loblolly pine seedlings ranging from 10 to 150 cm were recorded in different treatments but in terms of the height growth, medium density treatment with 182 stem per ha showed better results and the difference with other treatments was statistically significant. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pinus taeda
  • Density
  • Natural regeneration
  • Even and uneven aged