اثر کاهش رطوبت و دما بر ذخیره¬سازی بذر گیلاس وحشی (Prunus avium)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق به‌منظور بررسی شرایط مناسب دمایی و تأثیر کاهش رطوبت بر قدرت زنده‌مانی بذر گیلاس وحشی در طول مدت ذخیره‌سازی، جمع‌آوری بذر از منطقۀ علی‌آباد کتول واقع در جنگل‌های استان گلستان انجام گرفت. پس از تعیین خصوصیات اولیۀ بذر، در ظروف در بستۀ عایق، ذخیره‌سازی آن با محتوی رطوبتی 5/11 درصد (رطوبت اولیه) و 5 درصد در شرایط دمایی 4 و 25 درجۀ سانتی‌گراد (یخچال) صورت گرفت. بعد از ذخیره‌سازی، در هر یک از فواصل زمانی سه ماهه (تا 12 ماه) زنده‌مانی بذرها با استفاده از محلول 1/0 درصد تترازولیوم تعیین شد. نتایج هر دورۀ سه ماهه نشان داد که با نگهداری بذر در دمای 4 درجه، کاهش رطوبت تأثیر معنی‌داری بر زنده‌مانی بذرها نداشت. بذرهای با رطوبت اولیۀ 5/11درصد، نگهداری‌شده در دمای 25 درجه، با افزایش زمان افت زنده‌مانی شدیدی نشان دادند به‌طوری‌که بعد از 12 ماه فاقد زنده‌مانی بودند. در مجموع، بعد از یک‌سال ذخیره‌سازی، هم بذرهایی که رطوبتشان به 5 درصد کاهش داده شده بود و هم بذرهای شاهد (واجد رطوبت اولیه)، در شرایط نگهداری محیط 4 درجه نزدیک به 90 درصد زنده‌مانی نشان دادند. از نتایج این تحقیق می‌توان استنتاج کرد که شرایط بهینه برای ذخیره‌سازی بذرها با رطوبت پایین گیلاس وحشی (کمتر از 5/11 درصد) نگهداری آن در شرایط دمایی 4 درجه (یخچال) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of desiccation and temperature on storage of Wild cherry (Prunus avium) seed

چکیده [English]

In order to determine the suitable conditions of temperature and effect of desiccation on seed viability during storage, seeds were collected from Aliabad Katool site in Golestan forests. After determining the primary characteristics, Preservation of Prunus avium seed samples has been conducted under two varied temperature conditions (4 and 25°C ) and two moisture contents (11.5 and 5 percent) in tightly closed containers. After storage, the moisture content and viability of seeds was tested by staining with 0.1 percent solution of Tetrazolium in every three month periods. The results showed that desiccation had no significant effect on seed viability after 3 months of preservation at 4°C. But at 25°C desiccation had significant effect on seeds viability and at this temperature, viability of seeds stored with 11.5 percent moisture content was decreased. In total, following one-year storage, either seeds which their moisture content were reduced and the control seeds (with primary moisture content), under 4° C status indicated near 90 percent viability. From the results of this investigation it can be deduced that the better storage conditions for low-moisture content seeds of Prunus avium (< 11.5%) is maintainance at refrigerator with temperature of 4° C. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seed storage
  • viability
  • Prunus avium
  • Desiccation
  • Tetrazolium