معادلات آلومتریک برای برآورد زیتودۀ روی زمین بنه (Pistacia atlantica var. mutica) در پارک ملی خجیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه برآورد زیتودۀ درختان جنگل برای اهداف کاربردی و پژوهشی بسیاری مورد توجه است. هدف این تحقیق، استقرار معادلات آلومتریک برای برآورد وزن خشک تاج، تنه و کل درخت بود. به این منظور کل درختان بنه واقع در یک نوار 4 کیلومتری با عرض 15 متر در پارک ملی خجیر آماربرداری و 30 درخت با پراکنش قطری مناسب به‌صورت تصادفی انتخاب شد. قطر برابرسینه، قطر تاج و ارتفاع کل درختان سرپا اندازه‌گیری شد. سپس درختان قطع شدند و وزن خشک تاج، تنه و کل درخت محاسبه شد. با استفاده از مدل‌های رگرسیونی توانی و نمایی، معادلات آلومتریک به‌دست آمد. معادلات به‌دست‌آمده از نظر شاخص‌های مختلف مدلسازی مقایسه و بهترین مدل انتخاب شد. نتایج نشان داد که به‌طور کل از بین متغیرهای مستقل، قطر تاج معادلاتی با شاخص‌های مدلسازی بهتر تولید کرد (93/0=2R). همچنین در کل، مدل توانی از مدل نمایی بهتر بود. مدل‌های به‌دست‌آمده از ضریب تبیین بالایی برخوردار بودند که حاکی از امکان استقرار معادلات آلومتریک مناسب برای گونۀ بنه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allometric equations for estimating standing biomass of Atlantic Pistache (Pistacia atlantica var. mutica) in Khojir National Park

چکیده [English]

Biomass estimation of forest trees is one of the most important factors in forest management. The main objective of this study was to establish allometric equation for estimating crown, trunk and total tree dry weight. Sampling of tree parts was done using transect with 4 Km length and 15 meter width in Khojir National Park located at east of Tehran  and 30 trees were felled down randomly with different diameter at breast height classes. Diameter at breast height, crown diameter and trees height were measured and dry weight of different parts of trees were determined. Allometric power and exponential regression models were derived. The equations were compared with each other based on the different modeling parameters. The highest significant correlation was found between crown diameters and dry weight (R2=0.93). The best equations were obtained by means of a power regression model. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allometric equations
  • Standing biomass
  • Pistacia Atlantica
  • Khojir