اثر تیمارهای نوری، هورمونی و دانه‌بندی بستر کاشت بر ریشه¬زایی قلمه¬های گونة Juniperus oblonga

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مشکلات متعدد در زادآوری طبیعی ارس، اهمیت تکثیر غیرجنسی را برای احیای رویشگاه‌های این گونة ارزشمند نشان می‌دهد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر تیمارهای هورمونی، بستر کاشت و نور در ریشه‌زایی قلمه‌های J. oblonga بود. قلمه‌ها از درختان جوان J. oblonga فاقد اندام‌های زایشی در آذرماه تهیه شدند. این قلمه‌ها پس از تیمار با 2500، 5000 و ppm7500 هورمون ایندول بوتیریک اسید، در بستر ماسه‌ای نرم و زبر و زیر تابش نور قرمز و سفید در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و به‌صورت کرت‌های خردشده کاشته شدند. نمونه‌های شاهد بدون تیمار هورمون در شرایط مشابه با قلمه‌های تیمارشده کاشته شدند. آنالیز آماری قلمه‌های ریشه‌دارشده با نرم‌افزار SAS و تجزیه‌وتحلیل و آزمون آنها با روش دانکن انجام گرفت. نتایج آماری ریشه‌زایی قلمه‌ها نشان‌دهندۀ معنی‌دار بودن اثر تیمارهای نور و دانه‌بندی بستر در سطح 1 درصد و تیمار هورمون در سطح 5 درصد است. به‌علاوه اختلاف اثر متقابل تیمارها بر یکدیگر، فقط تأثیر نور در بستر در سطح 1 درصد معنی‌دار است. آزمون گروه‌بندی اثر متقابل تیمارها بر یکدیگر نیز نشان داد که تیمار اثر متقابل نور سفید در بستری با دانه‌بندی نرم در شرایط بدون هورمون و غلظت ppm5000 از اسید ایندول بوتیریک با 28 درصد،‌ ریشه‌زایی قابل قبولی دارد و در تولید نهالJ. oblonga به‌منظور احیای رویشگاه‌های طبیعی می‌توان از آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of hormones, light and media treatments on rooting of Juniperus oblonga cuttings

چکیده [English]

Due to several problems in natural regeneration of Juniperus oblonga, asexual reproduction has important implication in restoring the habitat of this species. The aim of this study was to investigate the effects of different treatments including hormones, bed composition and light on rooting of Juniperus oblonga cuttings. Cuttings were taken from young stands and treated with 2500, 5000 and 7500 ppm of IBA and then planted in two different beds (fine and harsh bed) under white and red light as split plots. Data was analyzed using SAS software package and tested by Duncan method. Results indicated that bed composition and light treatments were significant (p-value <0.01) and hormones treatments were very significant (p-value < 0.05) in rooting of J. oblonga cuttings. The average of rooting in combination of white light, fine bed composition and IBA treatments (0-5000 ppm) at 28% was remarkable and can be used in mass production of J. oblonga seedling in rehabilitation programs. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rooting
  • Cuttings
  • light
  • Hormones
  • Bed composition
  • Juniperus oblonga