تفاوت¬های ریخت¬شناسی بذر پروونانس¬های گونۀ پده (Populus euphratica Oliv.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گونۀ پده (Populus euphratica Oliv.) در مناطق وسیعی از ایران به‌طور طبیعی انتشار یافته و بومی مناطق خشک و نیمه‌خشک است. تنوع جغرافیایی و اقلیمی در گسترۀ انتشار این گونه سبب شده که اختلافاتی به لحاظ مورفولوژیکی و ژنتیکی میان درختان در رویشگاه‌های مختلف پدید آید. صفات مورفولوژیکی بذر ممکن است در تمایز ژنتیکی پده نقش مهمی داشته باشد. در این بررسی با استفاده از صفات مورفولوژیکی، بذر درختان 7 رویشگاه پده مقایسه شد. به این منظور از بذر درختان پده با مبادی جغرافیایی مختلف که به‌مدت 8 سال در مزرعۀ تحقیقاتی البرز کرج وابسته به مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در شرایط کاملا یکسان کاشته شده بودند، نمونه‌برداری شد. 5 مشخصۀ مورفولوژیکی و درصد قوۀ نامیه اندازه‌گیری شد. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که درختان رویشگاه‌های مختلف به‌جز درصد قوۀ نامیه در کلیۀ صفات اختلاف معنی‌داری در سطح 5 درصد دارند و مشخصه‌های مورفولوژیکی بذرها در تمایز میان درختان رویشگاه‌های مختلف نقش مهمی دارد. همچنین آزمون مقایسۀ میانگین داده‌ها، گروه‌بندی رویشگاه‌های مختلف را برای هر صفت نشان داد. از میان مشخصه‌های بذر، طول و پهنای بذر بیشترین تأثیر را در تمایز درون‌گونه‌ای پده داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological variations in Seeds of populus euphratica Oliv. originated from different provenances

چکیده [English]

Populus euphratica Oliv. is a native species in arid and semi arid zone of Iran distributing naturally in vast areas. The geographical and climatic differences led to morphological and genetic differences in this widely distributed species. Morphological characteristics of seeds might play an important role in genetic variation of Populus euphratica Oliv. In this study tree seeds of seven habitats of Populus euphratica were compared. For this reason, sampling was taken from seeds originated from different provenances for eight years in the experimental field of Alborz research center in the same environmental conditions. Five morphological Seed traits such as seed length, seed width, number of seed in any capsule, 1000 seed weight and the ratios of seed length to seed width, as well as germination percentage were measured. Results showed that there is significant difference between the provenances. Among seed traits, length and width of seeds were the most important factors in intraspecific differentiation of Populus euphratica Oliv. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Populus euphratica
  • Seed
  • Morphological traits
  • Morphological variations
  • Germination percentage