تأثیر ساختار پوشش گیاهی بر غنا و تنوع گونه‌ای پرندگان در لکه‌های درختزار منطقۀ حفاظت¬شدۀ کرکس، استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ساختار عمودی و افقی پوشش گیاهی از جمله مهم‌ترین عوامل تعیین‌کنندۀ مؤلفه‌های زیستگاهی برای پرندگان هستند. در این پژوهش، به بررسی تأثیر ساختار پوشش گیاهی بر غنا و تنوع گونه‌ای پرندگان در سیستمی از لکه‌های باغ و درختزار در منطقه‌ای استپی و نیمه‌خشک در مرکز ایران پرداخته شده است. به‌منظور تعیین غنا و تنوع گونه‌ای پرندگان از روش ترانسکت خطی (مجموع طول نرانسکت‌ها = ٨٥/١٣ کیلومتر) در لکه‌های درختزار مورد مطالعه (12=n ) بهره گرفته شد. ترکیب و ساختار پوشش گیاهی در کوادرات‌هایی با فواصل منظم در طول ترانسکت‌های مذکور تعیین شد. ارتباط میان غنا و تنوع گونه‌ای پرندگان با ساختار پوشش گیاهی و تنوع گونه‌های چوبی با استفاده از تحلیل رگرسیون آزمون شد. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر تأثیرپذیری مثبت غنای گونه‌ای پرندگان از تنوع تنوع اشکوب‌های درختزارها  و تنوع گونه‌های چوبی است. این نتایج می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های حفاظت پرندگان و دیگر مهره‌داران در درختزارهای مناطق خشک مورد استفاده قرار گیرد. تبدیل درختزارهای دست‌کاشت که به‌صورت سنتی مدیریت می‌شوند از سیستم چندکشتی به مجموعه‌ای از باغات تک‌کشتی، می‌تواند تأثیرات منفی شدید بر فون پرندگان مناطق خشک وارد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of vegetation structure on bird species richness and diversity in patchily distributed woodlands of Karkas protected area, Isfahan province

چکیده [English]

Both vertical and horizontal vegetation structure determine habitat components important for woodland birds. We studied the impact of vegetation structure on bird species richness and diversity in a system of patchily distributed woodlands/cultivated lands oases in semi-arid steppes of central Iran. Line transects (totally 13.85 km) were used to assess bird species richness and diversity in each of the studied woodland patches (n = 12). Vegetation composition and structure were quantified in systematically located quadrates along the transects. Species richness and species diversity of birds were proved to be related to vegetation structure and diversity of woody plant species using regression analyses. Results showed that bird species richness increases with diversity of both vegetation strata and woody plant species. The results have implications for conservation of birds and other vertebrate taxa in woodland oases. Conversion of traditional multicultural woodlands to a system of monoculture patches may have profound adverse effects on avifauna diversity of the desert oases. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Woodland patches
  • bird species richness
  • bird species diversity
  • vegetation structure