مقایسۀ عناصر غذایی و بازجذب آنها در گونه¬های جنگلکاری¬شدۀ آزاد، افرا پلت و کاج بروسیا (مطالعۀ موردی: جنگل دارابکلا- مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کاهش سطح جنگل‌های طبیعی سبب شده است که جنگلکاری با هدف توسعة سطح جنگل و تولید چوب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شود، بنابراین ارزیابی جنگلکاری‌های انجام‌شده، نقش مهمی در ایجاد جنگل‌هایی با کیفیت و کمیت بهتر در آینده خواهد داشت. وضعیت تغذیه‌ای رویشگاه از عوامل مهم کیفی در تودۀ جنگلی است. محتوای عناصر غذایی موجود در برگ درختان، از طریق جذب ریشه‌ای از خاک یا بازجذب عناصر غذایی از برگ‌های در حال پیر شدن و انتقال به ذخیرۀ بافت هر ساله و برگ‌های جوان تامین می‌شود. در این تحقیق، عناصر غذایی (N، P، K، Ca، Mg) برگ‌ تابستانه و پاییزه و مقدار بازجذب این عناصر در 3 گونة (آزاد، افرا پلت و کاج بروسیا) جنگلکاری‌شده در جنگل آموزشی- پژوهشی دارابکلا اندازه‌گیری شد. نمونه‌گیری در دو مرحلۀ اواسط تابستان در اوج پویایی تغذیه‌ای درختان و اواسط پاییز قبل از خزان برگ درختان انجام گرفت. نتایج نشان داد که عناصر غذایی برگ تابستانه و پاییزۀ گونه‌های مورد بررسی، تفاوت دارند (05/0p<). ترتیب مقدار بازجذب عناصر غذایی به این صورت بود: Ca < P > K< Mg < N. در بین گونه‌ها، افرا بیشترین بازجذب Ca وMg ، آزاد بیشترین بازجذب N و K و کاج بیشترین بازجذب P را به خود اختصاص دادند. نتایج همچنین نشان داد که گونه‌های بررسی‌شده، عناصر تغذیه‌ای متفاوتی دارند و مقدار بازجذب هر عنصر نیز متفاوت است. از آنجا که این گونه‌ها تحت شرایط مشابه رشد کرده‌اند، می‌توان گفت این تفاوت‌ها ناشی از ژنتیک گونه‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of nutrient elements and elements retranslocation of Acer velutinum, Zelkova carpinifolia and Pinus brutia in Darabkla-Mazindaran

چکیده [English]

Decline in natural forests area due to various factors has caused the importance of plantation which is carried out with the aim of developing forest surface and wood production. Therefore, assessing the nature of plantations can play an important role in creating forests with better quality and quantity in the future. Nutritional status of habitat is an important qualitative factor in forest stand. The primary sources of nutrient elements in soil and leaf are nutrient retranslocation of old leaves. Retranslocation, movement and transfer of nutrient elements from aging leaves to tissue reservoirs occur each year, which is a key process in most ecosystems. In this study, the amount of nutrient elements (Ca, K, P, N, Mg) in summer and autumn leaves and amount of retranslocation of these elements in three plantation species (Acer, Zelkova and Pinus) of Darabkla-Mazindaran were measured. Sampling was conducted in two stages, one in mid-summer during ascending period of nutritional dynamism of trees, and the second stage in mid-autumn simultaneously with the beginning time of leaf fall in the same trees previously sampled. Results showed that there is difference between nutrient elements in summer and autumn leaves in the studied species. The magnitude of nutrient retranslocation was obtained in order of: P>Ca>N>Mg>K. Among the studied species, the highest retranslocation of Ca and Mg were determined in Acer, N and K in Zelkova and P in Pinus. The results of this study showed that the studied species had different nutritional elements and also different amounts of element retranslocation. Since the studied species had been raised under similar conditions, therefore it could be concluded that these differences are due to genetic variation of species. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutrient elements
  • Retranslocation
  • Plantation
  • Darabkla