وسعت، الگو، اندازه و توزیع صدمه به درختان در اثر عملیات چوبکشی (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

توسعه و گسترش سیستم‌های بهره‌برداری، تسهیل نمودن عملیات از نظر فیزیکی، به‌صرفه بودن از نظر اقتصادی و ایجاد راه‌حل‌های زیست‌محیطی سالم است. داده‌های صدمه به تودۀ باقیمانده از یک تودۀ آمیختۀ پهن‌برگ در جنگل خیرود جمع‌آوری شد. در این تحقیق سیستم بهره‌برداری گرده‌بینه کوتاه با استفاده از اسکیدر چرخ لاستیکی تیمبرجک C450 مورد عمل قرار گرفت. هدف از این تحقیق ارزیابی صدمه به تنه، ریشه‌ها، وسعت صدمه‌دیدگی، الگو، اندازه و توزیع صدمات با استفاده از نمونه‌برداری منظم با شروع تصادفی و قطعه‌‏نمونه‌هایی با مساحت ثابت است. نتایج نشان داد که زخم‌ها به 4/16 درصد درختان باقیمانده وارد شده است، ولی شدت زخم‌ها در بین گونه‌ها متفاوت است. 46 درصد از زخم‌ها در تمام گونه‌ها دارای اندازۀ کوچک (کوچک‌تر از 500 سانتی‌متر مربع) هستند. بیشترین مقدار میانگین صدمه به تنه در 1 متر ابتدایی تنه از زمین (93 درصد) و در محدودۀ 3 متر از خط مرکزی مسیر چوبکشی (4/86 درصد) رخ می‌دهد. زخم‌های عمیق، 79 درصد کل زخم‌ها را شامل می‌شوند. نتایج نشان می‏دهد که مونه‌بندی منطقۀ مورد بررسی به‌طور موثری دقت اندازه‌گیری‌های صدمه به تودۀ باقیمانده را بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the extent, patterns, size and distribution of tree scars following skidding operation (Case study: Kheyrud forest)

چکیده [English]

The development and deployment of harvesting systems aims to provide physically feasible, environmentally sound and economic solutions. The data of residual stand damage was collected from a mixed broadleaved stand in Kheyrud forest following the cut-to-length harvesting system using Timberjack rubber-tired skidder. After finishing the harvesting operations, damage to the bole, roots, extent of the damage, scars patterns, size and distribution was evaluated for all trees using stratified systematic sampling with a random start and fixed area plots. Results showed that scars occurred on 16.4% of the remaining trees, but the severity of scars varied significantly by species. Forty-six percent of scars for all species was considered as small size (>500cm2). The greatest average amount of damage to the bole occurred along the first 1 m up from the ground (93%) and also within 3 m of the skid trail centerline (86.4%). Gouges were present on 79% of all scars. The stratification of the study unit would effectively improve the accuracy of stand damage surveys. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kheyrud Forest
  • forest harvesting
  • Residual stand damage
  • Stratification