ررسی تغییرات وسعت رویشگاه مانگرو (مطالعۀ موردی: خور گواتر در استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این بررسی پایش تغییرات وسعت و تراکم رویشگاه مانگرو در خور گواتر در دورۀ زمانی 49 ساله (1336 تا 1385) است. این رویشگاه تنها از گونۀ حرا (Avicennia marina) تشکیل و در منتهی الیه جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان واقع شده است. در این تحقیق از عکس‌های هوایی 1:55.000 و 1:20.000 سال‌های1336 و 1345، عکس ماهواره‌ای Corona سال 1344، تصاویر ماهواره‌ای لندست سنجنده‌های  TMو ETM مربوط به سال‌های 1377 و 1380، تصاویر ماهوارۀ IRS سال 1385 و تصاویر ماهوارۀ Quickbird سال 1385 استفاده شد. نتایج نشان داد که در این دوره، روند تغییرات وسعت این جنگل‌ها یکنواخت نبوده، اما برایند تغییرات مثبت و وسعت آنها از  19/101 به 18/149 هکتار رسیده است. چنین تغییراتی با  نرخ رشد متوسط 98/0 هکتار در کل دورۀ‌ مورد بررسی همراه است. عمده این افزایش مربوط به سال‌های 1345 تا 1377 است. به‌طور کلی می‌توان گفت که تا قبل از سال 1345 فرایند غالب رخ‌داده در وسعت این جنگل‌ها، کاهش در هر دو طبقۀ تراکمی (تنک و انبوه)  بوده و بین سال‌های 1345 تا 1377 افزایش به‌ویژه در طبقۀ کم‌تراکم مشاهده می‌شود و پس از آن تا سال 1385 روند تغییرات کند و منفی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of mangrove vegetation area changes at Govater Creek in Sistan & Baluchestan province

چکیده [English]

Govater Creek is one of the creeks in GovaterBayat the end of east southern of Sistan and BaluchestanProvince. Mangrove’s communities in this bay only consist of grey mangrove (Avicennia marina). In order to study the changes of mangrove vegetation area and density in Govater Creek from 1957 to 2006 (for 49 years) aerial photos with scales of 1:55000 and 1:20000 in 1957 and 1966, Corona satellite image in 1965, Landsat satellite image TM/ETM related to 1998 and 2001, IRS satellite image in 2006 and QuickBird satellite image in 2006 were used. Results showed that the changes rate of mangrove’s forest for this period has not been uniform but changes have been positive and area was changed from 101.19 to 149.18 ha. This change has average growing rate of 0.98 ha per year. The most of changes is related to years between 1966 until 1998. Generally we can conclude that before 1966, decreases have been in both density class (i.e. dense and sparse) and from 1966 to 1998, increases is observed specially in low density class and then until 2006 trend of changes has been slow and negative. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mangrove vegetation
  • Govater Creek
  • Govater Bay
  • Sistan & Baluchestan province
  • Remote Sensing and GIS