تأثیر تیمارهای شیمیایی و فیزیکی روی جوانه¬زنی بذرهای گونۀ دغدغک (Colutea persica Boiss.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق برای تعیین بهترین تیمار، به‌منظور غلبه بر مشکلات نهفتگی بذرهای Colutea persica و همچنین پیدا کردن بهترین تیمار برای جوانه‌زنی در بذرهای این گونه انجام گرفت. تیمارهای به‌کاررفته در این پژوهش شامل قرار گرفتن بذرها در اسید سولفوریک غلیظ (98 درصد) به مدت نیم ساعت، خراش‌دهی سطحی از طریق ساییدن، سرمادهی به‌مدت 2 هفته، سرمادهی به‌مدت 4 هفته، استفاده از اسید جیبرلیک و سرمادهی به‌مدت 2 هفته به‌صورت همزمان و در نهایت استفاده از آب مقطر به‌عنوان شاهد بود. آزمایش به‌صورت طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار ده تایی در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت که در آن تیمارهای ذکرشده به‌عنوان عامل، بررسی شدند. تعداد بذور جوانه‌زده در تیمارهای مختلف بررسی شد. داده‌های به‌دست‌آمده به‌وسیلۀ آزمون دانکن (در سطح احتمال 5 درصد) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بیشترین درصد جوانه‌زنی (Gp) و سرعت جوانه‌زنی (Gr) در بذوری مشاهده شد که تحت تیمار خراش‌دهی قرار داشتند؛ درصد جوانه‌زنی در آنها 88 درصد و سرعت جوانه‌زنی نیز 8 درصد بود که در روز اول به‌دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که عدم جوانه‌زنی این گونه به‌دلیل نفوذناپذیری پوستۀ بذر است و خواب درونی جنین در این گونه مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of chemical and physical treatments on the germination of Bladder senna (Colutea persica Boiss.) seeds

چکیده [English]

The main purpose of this study was to determine the best treatment for Colutea persica seeds to break their dormancy and better regeneration. Applied treatment Includes: soaking seeds in Sulfuric Acid solution (98%) for half an hour, scratching treatment, two and four weeks cooling, using Gibberellic Acid and cooling  treatment simultaneously for two weeks and finally using distilled water as reference  control. Statistical analysis was conducted randomly by using five replicates (with 10 seed samples in each one) in Lab conditions. Number of germinated seeds was evaluated in different treatments. The data were analyzed usingDuncan’s test at level of 5% probability by SPSS software package. Results demonstrated that the highest germination percentage (Gp) and Germination rate (Gr) was found in seeds for which scratching treatment was applied (88% and 8%, respectively). In addition, the results revealed that hindrance in budding process occurs due to the impermeability of the seed coat .Moreover, no dormancy in embryo was observed in this species. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colutea persica Boiss
  • Germination
  • Seed
  • Stratification
  • Scratching