ارزیابی اقتصادی خسارت‌های ناشی از بهره‌برداری به تودة سرپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده منابع طبیعی

2 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیع دانشگاه تهران

3 استاد گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیع دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اعمال شیوة جنگلداری نزدیک به طبیعت برای مدیریت جنگل‌های شمال و پراکندگی برداشت در این شیوه، کاهش صدمات وارد به تودة سرپا و زادآوری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این تحقیق برای ارزیابی صدمات قطع درخت در دو پارسل 317 و 320 از بخش گرازبن جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود انجام گرفت. اهداف این تحقیق عبارت‌اند از تعیین شدت خسارات وارد به تودة سرپا و تجدید حیات جنگل و بیان سهم ریالی این خسارات به‌منظور ایجاد انگیزه برای مدیریت بهتر منابع جنگلی با هدف حفظ ذخایر ارزشمند این اکوسیستم. نتایج بررسی پلات دایره‌ای در حفره‌های قطع نشان داد که بیشترین خسارت متوجه درختان با قطر برابرسینة کمتر از 30 سانتی‌متر است. در عملیات قطع و تبدیل، 764 اصله نهال راش و 261 اصله نهال ممرز به‌طور کامل از بین رفت و 1731 اصله نهال راش و 370 اصله نهال ممرز آسیب دید. بررسی زخم‌های ایجادشده روی تنة درختان باقی‌مانده در حفره‌های قطع نشان داد که این زخم‌ها بیشتر در ارتفاع کمتر از 2 متری تنه دیده می‌شود؛ همچنین زخم‌های مذکور اغلب سطحی‌اند‎‎؛ یعنی به کامبیوم خسارتی وارد نشده است. هزینة خسارت به زادآوری در این مرحله در مجموع 6/40 میلیون ریال، (523525 ریال در هکتار) و جمع خسارت به 101 درخت سرپا در مرحلة قطع 6/22 میلیون ریال (2918279 ریال در هکتار) بود. آموزش کارگران بهره‌برداری و اکیپ قطع و تبدیل، از عوامل تأثیرگذار بر جلوگیری و کاهش خسارات ناشی از بهره‌برداری است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economical assessment of forest harvesting damages to residual stand

نویسندگان [English]

  • M Jour 2
  • B Majnounian 3
  • Gh. Zahedi 3
1
2
3
چکیده [English]

Reducing the impact of harvesting on residual stand and regeneration is very important considering the application of close-to-nature forestry for Hyrcanian forest management and the low cutting volume distribution in this method. This research was carried out in two compartments no. 317 and 320 in Gorazbon district, Kheyrud forest, Nowshar, Iran. The objectives of this study were to determine the amount of damages on residual stand and express monetary cost of the damages in order to create incentives to better forest resources management in order to preserve these valuable resources. Considering the results of all felling areas in sample plots showed that most damages were on trees with DBH < 30 cm. During felling operations, 764 beech seedlings and 261 hornbeam trees were completely destroyed and 1731 beech seedlings and 370 hornbeam trees were injured. Evaluation of scars quality on the trunk of tree stand in felling areas with regards to position of scars showed that most scars were present at 2 m heights and were mostly superficial scars (no bark removed and damages to cambium). The cost of damage to regeneration was 40.6 billion Rials and to 101 damaged trees was 22.6 billion Rials. Training the tree cutting crews is the most important factor for decreasing the residual stand damage after harvesting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damages to residual stand
  • Felling
  • Financial evaluation
  • Kheyrud Forest