مقایسۀ روش‌های مستقیم رسته‌بندی در تجزیه‌و‌تحلیل رستنی‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جنگلداری، دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی دکترای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

3 دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

4 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این تحقیق در دو پارسل سری جمند گلبند واقع در نوشهر مازندران انجام گرفت. هدف این مطالعه، مقایسۀ روش‌های آنالیز گرادیان مستقیم در تجزیه‌وتحلیل پوشش گیاهی به‌منظور کاربرد در مطالعات بعدی اکولوژیک و تغییرات پوشش گیاهی بوده است. بدین منظور، از روش نمونه‌برداری منظم تصادفی با ابعاد شبکۀ 200×100 متری برای انتخاب محل قطعات نمونه استفاده شد. برای بررسی پوشش درختی، درختچه‌ای و پوشش‌علفی قطعات نمونۀ 400 متر مربعی و 100 متر مربعی پیاده شد. نوع و درصد پوشش گونه‌های گیاهی نیز براساس مقیاس براون بلانکه ثبت شد. سپس دو روش رسته‌بندی آنالیز تطبیقی متعارفی (CCA) و آنالیز کاهشی (RDA) براساس معیارهای طول‌گرادیان، Kaiser-Guttman، مقدار ویژۀ بیش از چهاردهم، درصد مقدار ویژه و آنالیز Procrustean برای ارائۀ مناسب‌ترین روش تجزیه‌و‌تحلیل پوشش گیاهی ارزیابی شد. نتایج نشان داد همبستگی بین روش‌های رسته‌بندی معنی‌دار است. همچنین اندازۀ مقدار ویژه در محور اول و دوم هر دو آنالیز بیش از متوسط مقادیر ویژۀ تمامی محورهاست، درصد مقدار ویژۀ آنالیزکاهشی در مجموع دو محور بیشتر از آنالیز تطبیقی متعارفی است. مقدار ویژه در دو محور اول دو آنالیز مذکور بیش از چهاردهم نیست، معیار طول گرادیان روش رسته‌بندی خطی را پیشنهاد کرد. اگرچه همبستگی بین دو روش معنی‌دار است، به‌دلیل تناسب زیاد بین دو روش استفاده از آنالیز تطبیقی تفاوت چشمگیری در ارائۀ طول گرادیان محیطی ایجاد نمی‌کند؛ اما با توجه به خطی بودن طول گرادیان محیطی و زیاد بودن درصد مقدار ویژۀ دو محور اول، اگر تغییرپذیری طول گرادیان در مجموعۀ داده‌ها کم باشد، استفاده از آنالیز کاهشی به‌دلیل ماهیت خطی این روش توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of direct Ordination methods in vegetation analysis in Jamand district of Noshahr Forests

نویسندگان [English]

  • J EshaghiRad 1
  • Abbas Banedg Shafie 3
3 Urmia university
چکیده [English]

This study was performed in order to investigate the changes in vegetation in compartment No.317 (managed forest) and No.318 (control forest) of Jamand district of Golband forest in Nowshar, Mazandaran. The aim of this study is to compare the direct gradient analysis to express the basic structure of environmental data. For this purpose, random-systematic sampling method with regular grid of 100×200 m was used to locate the sampling plots. The plot size was 400 m2 considering to tree and shrub species and in the center of each main plot, one 100 m2 subplot was laid out for herb species. The cover percentage of each plant species was estimated by using Braun-Blanquet scale. The performance of two direct ordination techniques (CCA, RDA) were evaluated with different criteria like length of gradient, Kaiser-Guttman, eigenvalues greater than 0.4 and Procrustean analysis. CANCOO 4.52 and R software were used. Result of Procrustean analysis showed that the correlation between ordination methods were different. According to the length of gradient criteria, linear modal is proper and CCA and RDA analysis cover Guttman-Kaiser criterion with two axis. None of the analysis has more than 0.4 eigenvalue. Percentage of eigenvalue in Redundancy Analysis is more than Canonical Correspondence Analysis. Regarding to Jamand districtdataset, due to the linear structure of Redundancy Analysis, this analysis is a proper choice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canonical Correspondence Analysis
  • Ordination
  • Vegetation
  • Procrustean Analysis
  • Redundancy Analysis