تأثیر عامل بار محور هم‌ارز بر زوال روسازی جاده‌های جنگلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با وجود هزینه­های زیاد ساخت و نگهداری، جاده‌های جنگلی همچنان ابزاری ضروری برای دسترسی و مدیریت منابع جنگلی هستند. کیفیت این جاده‌ها تا حدود زیادی به طراحی روسازی آنها بستگی دارد. روسازی لایه‌های مختلفی از مصالح ساختمانی است که بار فشار ناشی از ماشین‌آلات به‌طورمستقیم بر آن وارد می‌شود. از‌این‌رو بررسی تأثیر میزان بار واردشده در زوال روسازی دارای اهمیت است. در این پژوهش برای بررسی زوال روسازی، از تأثیر بار محور هم‌ارز استفاده شده است که نسبت خرابی ایجادشده توسط محور مورد نظر به خرابی ایجادشده توسط محور استاندارد (16/8 تنی) است. به‌منظور بررسی تأثیر عامل بار محور هم‌ارز بر زوال روسازی جاده‌های جنگلی، ابتدا 50 کیلومتر از جاده‌های جنگلی تحت مدیریت شرکت چوب و کاغذ مازندران در آمل آماربرداری شد و سپس با توجه به نوع ماشین‌آلات حمل‌ونقل چوب و ماشین‌های سواری بررسی شد؛ در پایان با استفاده از تغییرات لگاریتم نسبت خرابی به بار محور هم‌ارز، مقادیر بحرانی و نرخ رشد خرابی‌های روسازی شناسایی شد. نتایج نشان دادند که به‌ترتیب بیشترین نسبت خرابی مربوط به کامیون سه محور 14 تنی (نرخ رشد 6/10)، کامیون نه تنی، نیسان و سواری با مقادیر 92/5، 2/2، 64/0 و 45/0 بود. هرچند بیشترین خرابی مربوط به کامیون 14 تنی است، تغییرات لگاریتم نسبت خرابی آن در مقایسه با بارهای مساوی در کامیون نه تنی کمتر است که این نتایج بر به‌کارگیری کامیون‌هایی با بار محور هم‌ارز کمتر، حجم چوب‌آلات کمتر و با فاصلۀ زمانی مناسب خروج چوب از جنگل تأکید می‌کند. همچنین ازآنجا که خصوصیات ترافیکی عاملی مهم در طراحی روسازی به‌شمار می‌رود، یافته‌های این پژوهش مهندسان جنگل را در طراحی مناسب روسازی کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of equivalent axle load on pavement deterioration of forest roads

نویسندگان [English]

  • A Najafi 1
  • M Heidari 2
  • J Alavi 1
چکیده [English]

Despite the expense of construction and maintenance, forest roads are still essential to provide land accessibility and management. Quality of roads depends largely on the pavement conditions. The heavy machines directly induce stress on pavement as first layer of a road.  The current study aims at investigating the equivalent axle load, the devastation wrought by the axis to the devastation wrought by the standard axis (8.16 tons), on pavement deterioration. To develop the equivalent axle load model, 50 km of forest roads, under management of Wood and Paper Company, was selected with respect to the trucks and cars and critical values and growth rates of pavement failures were identified using the log of changes failure to the equivalent axial load. The results showed that highest proportion of failure involves trucks 15 tons (growth rate 10.2), nine-ton trucks, Nissan truck and cars with the values of 5.77, 1.8, 0.64 and 0.45 respectively. According to the obtained results, less equivalent axle load vehicles with lower the volume of timber and wood out of the forest with enough time should be utilized. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest management
  • Road failure
  • Weight of load
  • Wood transportation