بررسی فشار کار ناشی از صدا بر کارگران جنگل در اثر عملیات بینه‏بری با اره‏موتوری (مطالعة موردی: جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کارگران جنگل در بسیاری از کارها در معرض منابع بی‏شمار ‏صدا قرار می‏گیرند. اره‏موتوری به‌عنوان یکی از منابع تولید صدا، اولین و تنها ابزار قطع و تبدیل درخت در جنگل‏های شمال ایران است. هدف این تحقیق، اندازه‏گیری تراز فشار صدا در مواجهة شغلی کارگران با اره‏موتوری در کار تبدیل و نیز تعیین مدت زمان مواجهة کارگران است. این پژوهش در بخش نمخانۀ جنگل خیرود اجرا شد. در این تحقیق، شدت صدای اره‏موتوری و نیز مدت زمان برش در مرحلۀ بینه‏بری، هر 15 ثانیه یک بار برای هر بینه و در مجموع به‏طور متوسط برای بینه‏های هر تنه اندازه‏گیری شد. نتایج نشان داد که در مرحلۀ بینه‏بری، اره‏موتورچی به‏طور دائم در معرض صدای بیش از حد استاندارد (85 دسی‌بل) قرار دارد (7/122- 9/107 دسی‌بل) که به‌طور تقریبی تا آستانۀ دردناکی پیش می‏رود. در طول عملیات بینه‏بری، مدت زمان اندازه‏گیری صدا در محدودۀ بین 03/12- 12/0 دقیقه بود که در آن اره‏موتورچی در معرض صدای 116 دسی‌بل قرار داشت. با توجه به استاندارد ایران و ACGIH، فرد مجاز است حدود 24 ثانیه در معرض این حد صدا قرار بگیرد که در این پژوهش، این مدت 02/12 دقیقه بود و در بیشتر مواقع (بیش از 95 درصد زمان‌سنجی‏ها) مدت زمان مواجهه، بیش از حد مجاز بوده است. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش قطر تنه، کارگر مدت زمان بیشتری در معرض صدای غیرمجاز قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the ergonomic aspects of the noise caused by chainsaw in bucking operation (Case study: Kheyrud forest research station)

چکیده [English]

Forestworkers are exposed to many noise sources such as chainsaw. Chainsaw these days is the only cutting trees instrument used in Caspian forests. The purpose of this study is to measure the noise of pressure levels of chainsaw and to determine the duration of worker exposures to that noise. The study area is located in Namkhane district, Kheyrud forest. The noise intensity of chainsaw and duration of cutting time in bucking phase were measured every 15 seconds, and then the average of noise intensity and cutting time for each trunk were calculated. The results showed that the workers usually work in exposure to the noise (107.9-122.7dB) higher than the standard level (85dB) that approximately shifts to painful threshold. The duration of bucking time was between 0.12 to 12.03 minutes and the noise intensity was 116 dB. According to the Iran standard and ACGIH, the standard bucking time is 24 seconds, while in this study it was 12.02 minutes. The duration of bucking time was more than standard level most of the time (more than %95 of time study). This study also showed that by increasing the trees trunk diameter, workers will be more exposed to the noise. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forestry
  • Chainsaw operator
  • Bucking
  • Chainsaw
  • Noise level