بررسی نقش سطوح تولیدی و قابل بهره¬برداری جنگل بر روی امکان برداشت و شاخص¬های مالی طرح جنگلداری (مطالعة موردی: بخش گرازبن جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر اعمال سطح تولیدی و قابل بهره‌برداری به‌جای کل سطح جنگل، در تعیین امکان برداشت و شاخص‌های مالی یک دوره طرح جنگلداری در جنگل آموزشی-پژوهشی خیرود است. به این منظور ابتدا بدون در نظر گرفتن سطح تولیدی و قابل بهره‌برداری جنگل، امکان برداشت و شاخص‌های مالی یک دورة ده سالة طرح جنگلداری محاسبه و سپس با اعمال سطح تولیدی و قابل بهره‌برداری به‌جای کل سطح جنگل، امکان برداشت و شاخص‌های مالی طرح جنگلداری در این حالت نیز محاسبه و با حالت اول مقایسه شد. امکان برداشت ده سالة بخش در حالت اول برای ضرایب برداشت 5/0، 1 و 2 درصد موجودی سرپا به‌ترتیب 16897، 33793 و 67586 سیلو و در حالت دوم به‌ترتیب 15859، 31718 و 63437 سیلو به‌دست آمد. ارزش خالص فعلی طرح در حالت اول برای ضرایب برداشت 5/0، 1 و 2 درصد موجودی سرپا به‌ترتیب 77/5910-، 81/2036- و 75/11509 میلیون ریال و نرخ بازدهی داخلی طرح به‌ترتیب 31-، 7- و 29 درصد برآورد شد. ارزش خالص فعلی طرح در حالت دوم برای ضرایب برداشت 5/0، 1 و 2 درصد موجودی سرپا به‌ترتیب 01/5976-، 92/1990- و 54/10099 میلیون ریال و نرخ بازدهی داخلی طرح به‌ترتیب 33-، 8- و 26 درصد به‌دست آمد. با اعمال سطح تولیدی و قابل بهره‌برداری جنگل، مقدار برداشت نسبت به حالتی که به عامل مذکور توجه نشود، کمتر خواهد بود. این مسأله با واقعیت همخوانی بیشتری دارد و موجب می‌شود که بیشتر از توان تولیدی جنگل برداشت نشود و استمرار تولید جنگل به خطر نیفتد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the role of the forest productive and harvestable area on the allowable cut and financial indicators of a forestry planning (Case study: Gorazbon district of Kheyrud forest research station)

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of the productive and harvestable area instead of the total forest area on the allowable cut and financial indicators of a forestry planning in Kheyrud forest. Therefore at first, regardless of forest productive and harvestable area, allowable cut and financial indicators for a period of 10-year forestry planning were computed. Then by applying productive and harvestable area rather than the total forest area, allowable cut and financial indicators for a period of 10-year forestry planning were computed and compared with the first case. Ten-year allowable cut of district using harvest coefficient of 05, 1 and 2% was 16897, 33793 and 67586 Silve, respectively for the first case and 15859, 31718 and 63437 Silve for the second case. Present net value of forestry planning for the first case applying  harvesting coefficient of 05, 1 and 2% was -5910.77, -2036.81 and 11509.75 million Rials and internal rate of plan return was calculated  -31%, 7% and 29%. Present net value of planning in the second case for 05, 1 and 2% harvesting coefficient was computed -5976.01, 1990.92 and 10099.54 million rials and Internal rate of return plan was -33%, -8% and 26% . By applying forest productive and harvestable area, harvesting amount will be lower than the case in which the above-mentioned factor is not considered. This issue is more consistent with the fact and causes that more than forest productive capability is not harvested and sustainability of forest production is conserved in the long term. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allowable cut
  • Gorazbon district
  • Forest productive and harvestable area
  • Financial indicators
  • Forestry plane