تغییرات فصلی جمعیت کرم سفید ریشة Melolontha kraatzi persica R. در جنگل طبیعی و جنگلکاری‌های منطقة نکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کرم سفید ریشة درختان (Melolontha kraatzi persica R.) در وضعیت طغیان یکی از آفت‌های مهم نهالستان‌ها و عرصه‌های جنگلی است. بررسی شرایط زیست طبیعی این کرم با اهمیت خاکزی، در حفظ بهداشت جنگل و اجرای مناسب عملیات پرورشی اهمیت دارد. این تحقیق به‌منظور بررسی تراکم جمعیت کرم‌های سفید ریشه در جنگلکاری‌های بلوط، افرا، توسکا، زربین و جنگل‌های مخروبة مجاور انجام گرفت. ابتدا در هر تیمار، یک قطعة یک هکتاری و شامل ده قطعة 100 مترمربعی به‌صورت منظم تصادفی انتخاب شد. در هر فصل،‏ بیست نمونه و در طول یک سال 400 نمونه برداشت شد. ده نمونة هر عرصه شامل برداشت خاک از سطح یک مترمربع و در عمق 30 سانتی‌متر بود. کرم‌های سفید ریشة بالغ با روش دستچین جمع‌آوری شد. جداسازی کرم‌های سفید ریشة نوزاد نیز از ده نمونه دیگر و با استفاده از قیف‌های برلیزی انجام پذیرفت. میانگین سالانة فراوانی کرم سفید ریشه در جنگلکاری زربین و افرا‏، به‌ترتیب، کمترین و بیشترین مقدار را داشت و در بین دیگر تیمارها اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. البته تراکم کرم سفید ریشة درختان در این مناطق از نظر شدت خسارت وارد بر توده‌ها اهمیت چندانی نداشت. تجزیه‌وتحلیل مؤلفه‌های اصلی نیز نشان داد که تغییرات فصلی جمعیت کرم سفید ریشه درختان در تیمارهای مختلف، تحت تأثیر متغیرهای بارندگی، شدت نور نسبی  (به‌عنوان یک شاخص برای دمای خاک)، رطوبت خاک و مقدار متوسط فراوانی‌های سوسک‌های بالغ کرم ریشه، درختان و پوشش گیاهی در سطح قطعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seasonal variation of white grubs population (Melolontha kraatzi persica R.) at natural forest and reforestations in Neka region

چکیده [English]

Feeding behavior of white grubs (Melolontha kraatzi persica R.) in soil causes damages on weeds, natural regeneration and various trees. This research studies the density of white grubs in different plantations of Alder (Alnus subcordata C. A. Mey.), Oak (Quercus castaneifolia C. A. Mey.), Maple (Acer velutinum Bioss.) and Cypress (Cupressus sempervirens var. horozontalis) with the adjacent mixed broad leaved stand in Darabkola, east of Mazindaran province in the Caspian region. To determine the seasonal variation of density, twenty samples were taken for each season. First, at each treatment one-1 ha sample plot was selected and then ten-0.01 ha circular sample plots random-systematically were established. Samples were taken from the depth of 30 cm and small white grubs were extracted using Berlese funnels and were counted by binocular. Various parameters of the stands and soils were recorded in each plot. This study showed that the mean annual density of white grubs in the Cypress plantation was the least, whereas in the Maple reforestation, it was the highest. The differences of density among other treatments were not statistically significant. However the population density of Melolontha kraatzi persica in this region was not significant regarding to a serious drawback to the stands. The analysis of PCA showed that the parameters of the density of white grubs, number of trees, number of vegetation cover, relative light intensity (as an indicator for soil heat) and moisture content of soil take an important role in seasonal differences of white grubs in each treatment. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • White grube
  • Biomass
  • Density
  • Reforestation
  • Natural forest